Komunikat dotyczący Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2019 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2020 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Komunikat dotyczący Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2019 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2020 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Realizując ustalenia przyjęte przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w dniu 17 czerwca 2020 r., na LXX posiedzeniu, a także mając na uwadze wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na możliwość prowadzenia działalności, między innymi, przez organizacje pozarządowe, podaje się do publicznej wiadomości, że zainteresowane podmioty, którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił dotacji podmiotowych na prowadzenie w 2020 r. działalności, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą składać wnioski o zmianę umów, zgodnie z którymi wspomniane dotacje zostały udzielone, poprzez obniżenie wysokości środków własnych poniżej progu 10% całości kosztów realizacji zadania, o którym mowa w rozdz. III ust. 6 Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2019 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2020 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.  

Wniosek powinien zostać szczegółowo uzasadniony i zawierać informacje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić oraz oświadczenie np. o braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową lub o trudnościach z pozyskaniem przez zleceniobiorcę środków na wkład własny na realizację zadania. Przykładową listę innych okoliczności uzasadniających wystąpienie z wnioskiem zawiera art. 15zzzzzb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Zastrzega się, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa