Nabór wniosków na 2021 r. – informacja o możliwym sposobie aplikowania o środki - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Nabór wniosków na 2021 r. – informacja o możliwym sposobie aplikowania o środki

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA zachęca wszystkich Zainteresowanych aplikowaniem o środki na przyszły rok do zapoznania się z Informacją o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego (http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html).

Mając na względzie efektywność procesu przyznawania dotacji, zawierania i realizowania umów oraz rozliczania zakończonych już zadań, Departament informuje o możliwości ujmowania kilku przedsięwzięć zbliżonych do siebie pod względem specyfiki w jednym wniosku (dwóch lub więcej publikacji, dwóch lub więcej koncertów, dwóch lub więcej spotkań literackich itp.). Taka konsolidacja może nastąpić w ramach zadań mieszczących się w jednej z ośmiu kategorii, wskazanych w części III „Szczegółowy opis zadania” wniosku o udzielenie dotacji (m.in. Imprezy artystyczne, Działalność zespołów artystycznych mniejszości, Wydawanie publikacji książkowych, Remonty, Media). Zgodnie z pkt. 2 rozdziału II ww. Informacji („Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań”) przez „zadanie” rozumieć należy zarówno pojedyncze wydarzenie, polegające np. na organizacji jednorazowego koncertu muzycznego, jak i kilka przedsięwzięć o podobnym charakterze (np. kilka publikacji książkowych, seria występów zespołów artystycznych).

Stosując powyższe rozwiązanie, częściowo ograniczone zostaną obowiązki biurokratyczne. Oczywiście zarówno wnioski, jak i sprawozdania muszą być sporządzane poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym, z precyzyjnym i rzetelnym wskazaniem jaki jest zakres i kosztorys każdego z przedsięwzięć ujętych we wniosku.

Departament podkreśla, że sama konstrukcja wniosków o udzielenie dotacji (kilka osobnych wniosków na mniejsze zadania czy też jeden, zbiorczy wniosek na kilka podobnych przedsięwzięć) nie będzie mieć wpływu na ich ocenę merytoryczną. Liczyć się będzie poprawność formalna wniosku oraz jego walory merytoryczne (oceniane przy zastosowaniu kryteriów wymienionych w ww. Informacji).

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa