Zmiany w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Zmiany w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

proponuje Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która obradowała 28 maja 2014 r. w Warszawie. Komisja Wspólna zaaprobowała propozycje nowelizacji ustawy, opracowane przez specjalnie powołaną w tym celu grupę roboczą.

 

Przewidują one m.in.:

  • wprowadzenie definicji organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz instytucji kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;
  • rozszerzenie na powiaty możliwości posługiwania się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz  językiem regionalnym jako językami pomocniczymi;
  • rozszerzenie zakresu  posługiwania się językami pomocniczymi;
  • obniżenie z 20 % do 10 % progu, przy którym języki mniejszości  narodowych i etnicznych oraz  język regionalny mogą być używane jako języki pomocnicze, a w językach tych ustalane dodatkowe nazwy miejscowości, obiektów fizjograficznych i ulic;
  • możliwość powoływania pełnomocników do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw  oraz określenie podstawowych zadań pełnomocników;
  • modyfikację  trybu powoływania i odwoływania członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym (m. in. poprzez wprowadzenie kadencyjności tej funkcji oraz wydanie rozporządzenia, które szczegółowo określi zasady powoływania i odwoływania zajmujących ją osób);
  • ułatwienie pracy ekspertom Komisji Wspólnej oraz jej członkom  reprezentującym stronę mniejszościową.

Projektowane zmiany zakładają również nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o systemie oświaty. W pierwszym przypadku zmiana ma polegać na uwzględnianiu  kandydatów zgłaszanych przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych przy wyłanianiu rad programowych. Propozycja zmiany drugiej ustawy przewiduje, że w szkołach umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w skład komisji konkursowych wyłaniających ich dyrektorów, wchodzili będą m. in. przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych.

W dyskusji nad proponowanymi zmianami legislacyjnymi, obok członków Komisji Wspólnej, uczestniczył zastępca przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Ryszard Galla.

Komisja Wspólna zastanawiała się nad poprawą dostępności do podręczników dla uczniów szkół,  w których nauczane są  języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny. Wielu podręczników do nauki tych języków wciąż brakuje, a możliwości organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, aby uzupełnić braki  są ograniczone. Szanse na rozwiązanie tego problemu stwarza nowy przepis wprowadzony w bieżącym roku do ustawy o systemie oświaty, który przewiduje, że Minister Edukacji Narodowej może zlecać wydawanie podręczników. Stworzeniem harmonogramu wydawania brakujących podręczników ma się zająć grupa robocza powołana przez Komisję Wspólną.

W trakcie obrad zaprezentowano także projekt kampanii promującej używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, planowanej jesienią bieżącego roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Kampania składała się będzie z sześciu działań, promujących języki mniejszościowe i język regionalny za pomocą ulotek, broszur i Internetu.  Odbiorcami działań prowadzonych w języku polskim mają być przede wszystkim urzędnicy samorządowi, uczniowie liceów ogólnokształcących oraz pracodawcy.

Działania prowadzone w językach mniejszościowych i w języku regionalnym skierowana będą do użytkowników tych języków (m. in.  rodziców i  mieszkańców miejscowości zamieszkałych przez mniejszości). Celem tej części kampanii jest zachęcanie do posługiwania się językami mniejszościowymi i językiem regionalnym. Przewiduje się,  że w działania promocyjne zaangażowane będą jednostki samorządu terytorialnego na terenach zamieszkałych przez mniejszości, szkoły w których nauczane są języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny, wojewódzkie kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz pełnomocnicy wojewodów i marszałków do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Komisja Wspólna dyskutowała także nad europejskimi rozwiązaniami dotyczącymi praw mniejszości narodowych, III raportem z realizacji Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych oraz realizacją postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

Obradom przewodzili współprzewodniczący Komisji Wspólnej:  sekretarz stanu w MAiC Stanisław Huskowski i reprezentujący stronę mniejszościową Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa