Organizacja koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Organizacja koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita z dn. 31 maja 2007 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Organizacja koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych

§ 1
Cel zadania

Celem zadania jest zorganizowanie koncertu lub cyklu koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych promujących kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na świecie. Planowanym efektem zadania powinna być popularyzacja kultury łemkowskiej oraz kultury innych mniejszości narodowych i etnicznych, a także promowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 234 000 zł PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 2 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007r.

§ 5
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury,
  2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu wspierania rozwoju kultury mniejszości łemkowskiej,
  3. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  6. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 10 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji punktów wymienionych w § 1-5.

§ 7
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 8
Informacja o zrealizowanych w latach 2006 i 2007 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2006 MSWiA przeznaczyło na realizację zadań dla mniejszości łemkowskiej kwotę 1.344.912 PLN, a w roku 2007 kwotę 1.145.742 PLN.

§ 9
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 60 115 47 lub pod adresem poczty elektronicznej: wmn.dw@mswia.gov.pl
 2. Oferty należy składać w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

§ 10
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa