Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 maja 2007 r. - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 maja 2007 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 31 maja 2007 r. — na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) — otwartego konkursu ofert, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację zadania pn. Organizacja koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych - Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzelcach Krajeńskich (tytuł zadania: „Piękno w różnorodności”).

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa