Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 13 czerwca 2007 r. - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 13 czerwca 2007 r.

W wyniku ogłoszonych w dniu 13 czerwca 2007 r. — na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) — otwartych konkursów ofert, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację następujących zadań:

1. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej:

- Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” (tytuł zadania: „Popularyzacja Folkloru Tradycyjnego Białorusinów Podlasia”),
- Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” (tytuł zadania: „Monografia Wieś Reduty i Szerenie we włości orlańskiej”),
- Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej (tytuł zadania: „Zakup tradycyjnych strojów ludowych dla zespołu propagującego kulturę mniejszości białoruskiej w Polsce”),
- Towarzystwu Kultury Białoruskiej (tytuł zadania: „Spotkanie z kolędą”),
- Radzie Programowej Tygodnika „NIWA” (tytuł zadania: „Wydanie książki Mucha Cip-Top”),

2. Działalność dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych mniejszości białoruskiej:

- Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA” (tytuł zadania: „Studio autentycznego folkloru białoruskiego „Tutaj się urodziłem” („Ja naradziusia tut”),

3. Działalność badawcza na temat kultury i historii mniejszości łemkowskiej:

- Łemkowskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Kyczera” (tytuł zadania: „Działalność pracowni badań łemkoznawczych przy Łemkowskim Zespole Pieśni i Tańca „Kyczera” (biblioteka, archiwum, wystawa)”,

4. Działalność artystyczna zespołów muzycznych i tanecznych mniejszości łemkowskiej:

- Łemkowskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Kyczera” (tytuł zadania: „Działalność artystyczna Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” (opracowywanie programu, uzupełnienie strojów, prowadzenie garderoby, organizacja prób, zgrupowań i koncertów, udział w festiwalach i przeglądach na terenie kraju i zagranicą”),

5. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości niemieckiej:

- Domowi Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, (tytuł zadania: „Joseph von Eichendorff neu lesen/Joseph von Eichendorff na nowo odczytany – konferencja naukowa poświęcona twórczości Josepha von Eichendorffa z okazji 150 rocznicy śmierci górnośląskiego poety”),
- Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (tytuł zadania: „Dzień otwartych drzwi mniejszości niemieckiej w Polsce”),
- Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (tytuł zadania: „Publikacja – niemieckojęzyczna poezja”),
- Związkowi Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (tytuł zadania: „Publikacja duszpasterstwa grup mniejszościowych Die Heimatkirche”),
- Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „I Warsztaty Recytatorskie dla Nauczycieli”),

6. Zabezpieczenie, inwentaryzacja i konserwacja zabytków kultury mniejszości ormiańskiej w Polsce:

- Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (tytuł zadania: „Zabezpieczenie, inwentaryzacja i konserwacja zabytków kultury mniejszości ormiańskiej w Polsce”),

7. Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości rosyjskiej w Polsce:

- Fundacji Miasto (tytuł zadania: „Stworzenie internetowego, powszechnie dostępnego archiwum zbiorów dr hab. Eugeniusza Iwańca-badacza kultury polskich Rosjan – staroobrzędowców”),

8. Propagowanie w nowoczesnej formie dziedzictwa kulturalnego mniejszości żydowskiej w Polsce:

- Fundacji SHALOM (tytuł zadania: „Budowa serwisu internetowego Świat kultury i języka jidysz – historia i współczesność”),
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (tytuł zadania: „Rozbudowa portalu internetowego POLIN. Dziedzictwo Polskich Żydów”),

9. Wydanie płyty dla młodzieżowych zespołów muzycznych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym:

- Stowarzyszeniu ZIEMIA PUCKA (tytuł zadania: „Produkcja i wydanie kaszubskojęzycznej płyty Wiwat Biesiada”),
- Radzie programowej Tygodnika „NIWA” (tytuł zadania: „Wydanie płyty Zespołu Ilo&Friends”).


Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa