Konkurs stypendialny dla studentów romskich - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Konkurs stypendialny dla studentów romskich

Regulamin konkursu stypendialnego dla studentów romskich studiujących w roku akademickim 2007/2008

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Związkiem Romów Polskich ogłasza konkurs na stypendia dla studentów pochodzenia romskiego, studiujących w szkołach wyższych lub kolegiach w Polsce. Stypendia zostały ufundowane w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

O stypendia mogą ubiegać się studentki i studenci pochodzenia romskiego niezależnie od typu uczelni i kolegium, trybu studiowania (dziennego, zaocznego lub wieczorowego) i kierunku studiów.

Warunki ubiegania się o stypendia

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

  • są studentkami/studentami szkół wyższych lub kolegiów w Polsce albo zostały przyjęte na pierwszy rok studiów wyższych lub pierwszy rok kolegiów w naszym kraju;
  • są obywatelami polskimi pochodzenia romskiego.

Procedura konkursu

Kandydat, ubiegający się o stypendium powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową studenta wraz z oświadczeniem o pochodzeniu romskim.

Do karty zgłoszeniowej studenta powinny zostać również dołączone następujące załączniki:

  1. kopia dowodu osobistego z aktualnym adresem zamieszkania,
  2. oświadczenie, iż w przypadku rezygnacji ze studiów lub ukończenia ich przed dniem 1 czerwca 2008 r. stypendysta natychmiast powiadomi Związek Romów Polskich,
  3. zaświadczenia z odpowiedniego urzędu skarbowego o dochodach osiąganych (przez studenta i członków jego rodziny) w ostatnim roku podatkowym (2006),
  4. zaświadczenie ze szkoły wyższej lub kolegium o przyjęciu kandydata na studia bądź kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2007/2008,
  5. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2006/2007 - jeśli dotyczy.

UWAGI

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które będą powtarzać rok akademicki 2006/2007 ze względu na brak postępów w nauce.

Jeżeli rok akademicki będzie powtarzany ze względu na stan zdrowia bądź wydarzenia losowe, powinno to zostać zaznaczone w podaniu.

Korzystanie ze stypendium socjalnego bądź naukowego w szkole wyższej lub kolegium nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o przyznanie stypendium.

Wnioski należy przesyłać na adres:

Związek Romów Polskich
Plac Wolności 12
78-400 Szczecinek
tel./fax.: (094) 37 250 98
e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl

Wnioski przyjmowane będą do dnia 28 października br. Obowiązuje data stempla pocztowego. W przypadku wniosku przesłanego pocztą, musi on być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Wnioski można również składać osobiście w siedzibie Związku Romów Polskich.

Procedura rozpatrywania wniosków

Ostatecznego wyboru osób, którym będą przyznane stypendia dokona w terminie do dnia 15 listopada br. komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Romów Polskich. O wynikach pracy komisji kandydaci zostaną powiadomieni w ciągu tygodnia od zakończenia jej prac.

Procedura wypłacania stypendium

Za wypłatę stypendiów odpowiedzialny będzie Związek Romów Polskich.

Stypendia będą przekazywane na konta stypendystów do 7 dnia każdego miesiąca.

Stypendyści zobowiązani są do powiadomienia organizatora o przerwaniu lub wcześniejszym ukończeniu studiów. W takiej sytuacji wypłacanie stypendium zostanie wstrzymane.

Stypendia będą wypłacane tylko na konta bankowe stypendystów.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa