Konkurs stypendilany dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Konkurs stypendilany dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

REGULAMIN
Konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych
realizowanego w ramach
Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.
Stypendia o wartości do 2.500 zł i wyróżnienia o wartości do 1.000 zł zostaną ufundowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Warunki ubiegania się o stypendia:
O stypendia ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 3. mają od 12 do 18 lat,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe
  • nauki humanistyczne
  • twórczość literacka (poezja, proza)
  • umiejętności aktorskie
  • sztuki plastyczne
  • muzyka instrumentalna
  • śpiew (różne formy muzyki)
  • taniec (różne formy tańca)
  • sztuki cyrkowe
  • sport
 5. planują doskonalić swoje umiejętności i wykorzystywać w przyszłości swoje uzdolnienia.

Procedura konkursu:

 1. MSWiA przekaże do wojewodów informacje o uruchomieniu programu stypendialnego. Wojewodowie, w porozumieniu z kuratorami oświaty, przekażą powyższą informację dyrektorom szkół.
 2. Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przekaże informację o konkursie stypendialnym, do organizacji romskich, ubiegłorocznych uczestników konkursu, domów kultury oraz szkół na terenie kraju.
 3. Dyrektorzy wytypują kandydatów oraz w porozumieniu z opiekunami prawnymi uczniów, wypełnią kartę zgłoszeniową kandydatów.
 4. Do dnia 25 maja 2007 r. karta zgłoszeniowa powinna zostać przesłana na adres organizatora:
  Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
  ul. Kopernika 7
  95-200 Pabianice
  z dopiskiem „konkurs stypendialny”
  Informacja: Arkadiusz Kowalski i Róża Kowalska
  tel.kom.: 0 887 875 161
  tel/fax.: (042) 227 45 00
  e-mail : stowrompab@poczta.onet.pl

  Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są również na stornie MSWiA: www.mswia.gov.pl.
  • W zależności od wybranej dziedziny artystycznej do karty zgłoszeniowej powinny być dołączone:
  • nauki ścisłe, nauki humanistyczne – pisemna opinia nauczycieli (należy dołączyć kserokopie dyplomów, potwierdzenia udziału i osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych itp.),
  • twórczość literacka – do 10 stron tekstu przygotowanego przez kandydata,
  • taniec, sztuki cyrkowe, umiejętności aktorskie – nagranie na kasecie video lub CD do 5 minut w wykonaniu kandydata,
  • sztuki plastyczne – do 2 oryginalnych prac przygotowanych przez kandydata,
  • śpiew (przynajmniej 1 utwór tradycyjny w języku romani), muzyka instrumentalna (przynajmniej 1 utwór tradycyjny) – nagranie na kasecie magnetofonowej lub płycie CD 2 utworów w wykonaniu kandydata,
  • sport - pisemna opinia instruktorów (należy dołączyć kserokopie dyplomów, potwierdzenia udziału i osiągnięć w zawodach sportowych itp.).
  Materiały zgłoszeniowe: uszkodzone, nieczytelne, uniemożliwiające ocenę kandydatów zostaną odrzucone przez komisję.
 5. Do dnia 3 czerwca 2007 r. członkowie komisji dokonają wyboru nie więcej niż 30 finalistów do dalszych przesłuchań (zawiadomienia otrzymają tylko finaliści, pozostali uczestnicy nie będą informowani o niezakwalifikowaniu się do finału). Pełna lista finalistów zostanie również opublikowana na stronie internetowej MSWiA: www.mswia.gov.pl. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 0 887 875 161.
 6. Do dnia 15 czerwca 2007 r. organizator powiadomi finalistów oraz dyrektorów szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie, o terminie i miejscu koncertu finałowego.
 7. Do dnia 15 lipca 2007 r. odbędzie się kilkudniowe spotkanie wszystkich finalistów, podczas którego odbędą się wycieczki po Warszawie, próby akustyczne i koncert finałowo-galowy (koszty transportu do Warszawy, wycieczek, zakwaterowania i wyżywienia każdego finalisty wraz z jednym opiekunem pokryje organizator), podczas którego wyłonieni zostaną laureaci i wyróżnieni. Po koncercie organizator poinformuje rodziców i opiekunów laureatów i wyróżnionych o zasadach przekazywania stypendiów.
 8. Złożenie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu stypendialnego.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa