Otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych" - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych"

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn."Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych."

§ 1.
Cel zadania

Celem realizacji zadania jest wsparcia stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego, wyrównanie szans oraz motywowanie uczniów pochodzenia romskiego do dalszej nauki. Podobne programy stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich wdrażane są w wieku krajach europejskich. Proponowany system stypendialny będzie rozwinięciem i uzupełnieniem systemów już funkcjonujących w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsceikierowanych do studentów romskich i uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

§ 2.
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

1.     dane realizatora zadania,

2.     szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

3.     termin i miejsce realizacji zadania,

4.     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

5.     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,

6.     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,

7.     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

8.     regulamin konkursu stypendialnego.

§ 4.
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

1.     Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 60 000 zł.

2.     Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie do dnia 31.12.2011 r.

3.     W postępowaniu konkursowym preferowane będą organizacje mniejszości romskiej lub organizacje działające w partnerstwie z organizacjami mniejszości romskiej.

4.     Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wpływu na ostateczny kształt regulaminu konkursu stypendialnego.

§ 5.
Wymagania formalne

1.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (decyduje data wpływu), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

2.     Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

·         jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

·         dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

·         posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

·         jest wiarygodny pod względem finansowym,

·         przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.     Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

4.     Ogłaszający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Oferentami na etapie oceny wniosku.

§ 6.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Tryb wyboru ofert reguluje zarządzenie nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 16, poz. 86). Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w § 3, 4 i 5. Przy rozpatrywaniu ofert będą również brane pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 7.
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

§ 8.
Informacja o zrealizowanych w latach 2009 i 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2009 i 2010 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie realizował programu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 9.
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

1.     W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu +48 22 60 115 39 lub pod adresem poczty elektronicznej: dorota.dobrzyńska@mswia.gov.pl.  

2.     Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

 

 

§ 10.
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu


Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa