Otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej" - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej"

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn."Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej."

§ 1.
Cel zadania

Celem zadania jest wydanie w języku łemkowskim periodyków poświęconych tematyce związanej z mniejszością łemkowską, z założeniem, że ma się ono przyczynić do podtrzymania i rozwoju języka łemkowskiego.

§ 2.
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

1.     dane realizatora zadania,

2.     szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

3.     termin i miejsce realizacji zadania,

4.     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

5.     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,

6.     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,

7.     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4.
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

1.     Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 39 500 zł.

2.     Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie do dnia 31.12.2011 r.

§ 5.
Wymagania formalne

1.     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (decyduje data wpływu), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.,Nr 6, poz. 25).

2.     Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

·         jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

·         dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

·         posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

·         jest wiarygodny pod względem finansowym,

·         przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.     Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Tryb wyboru ofert reguluje zarządzenie nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 16, poz. 86). Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w §§ 1, 3, 4 i 5. Przy rozpatrywaniu ofert będą również brane pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 7.
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

§ 8.
Informacja o zrealizowanych w latach 2009 i 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2009 i 2010 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało na realizację zadań polegających na publikacji czasopism dla mniejszości łemkowskiej kwotę 138 300 zł.

§ 9.
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

1.     W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu +48 22 60 144 20 lub pod adresem poczty elektronicznej: katarzyna.jaworska@mswia.gov.pl.

2.     Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

§ 10.
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa