Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

W dniu 28 marca 2011 roku Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac Komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Na otwarty konkurs ofert wpłynęło siedem ofert:

  1. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Gdańsku na realizację zadania pn. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
  2. Fundacji Instytut Spraw Publicznych na realizację zadania  pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
  3. Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS na realizację zadania pn. Q jakości – Poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego,
  4. Polskiej Fundacja Dzieci i Młodzieży na realizację zadania pn. Ewaluacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” ,
  5. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
  6. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
  7. Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku na realizację zadania pn. Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Wskazane wyżej oferty oceniała dziesięcioosobowa Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekspert ds. ewaluacji.

Wymogów formalnych, w zakresie wymaganym przepisami i określonych w ogłoszeniu, nie spełniło Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku – oferta wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak, zlecił realizację zadania pn.Q jakości – Poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Kwota dotacji na realizację ww. zadania publicznego wyniesie 120.000 zł.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa