Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: „Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej" - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: „Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej"

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegopn. Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536),  na podstawie Protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizację wymienionego wyżej zadania, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak zlecił realizację dwóch zadań Stowarzyszeniu Łemków.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa