Rozstrzygnięcie konkursu na zlecenie zadania publicznego pod nazwą.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych” - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Rozstrzygnięcie konkursu na zlecenie zadania publicznego pod nazwą.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych”

 

W dniu 18 kwietnia 2011 roku Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac Komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Na otwarty konkurs ofert wpłynęła jedna oferta Związku Romów Polskich na realizację zadania pn. Edukacja – krok do lepszej przyszłości.

Ofertę oceniała sześcioosobowa Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak, zlecił realizację ww. zadania Związkowi Romów Polskich.

Kwota dotacji na realizację ww. zadania publicznego wyniesie 60.000 zł.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa