Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2013 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2013 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

I. Informacje ogólne

 

1. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) Minister Administracji i Cyfryzacji określa niniejszą informacją zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, a także następujące wzory dokumentów:

1) wzór wniosku o udzielanie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Informacji;

2) wzór umowy na realizację zadania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Informacji;

3) ramowy wzór umowy o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Informacji;

4) wzór załącznika do umowy na realizację zadania, którym jest oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji/dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy oraz umocowanie osób go reprezentujących ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Informacji;

5) wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Informacji;

6) wzór korekty sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Informacji;

 

2. Dotacje na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, są udzielane, z pominięciem otwartego konkursu ofert, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

II. Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych

 

      1. Dotacje celowe przyznawane są na realizację następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3  ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy);

4) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy);

5) działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy);

6) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt  7 ustawy);

7) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy);

8) propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2  pkt  9 ustawy);

9) remonty obiektów budowlanych [1], w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości (art. 18 ust. 2  pkt  1, 3-8 ustawy).

 

2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

 

III. Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych na inwestycje

 

1. Przy przyznawaniu dotacji inwestycyjnych stosuje się wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

 

2. Dotacje celowe na inwestycje przyznawane są na realizację inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości lub zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy), zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1.

 

3. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej na inwestycję składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

 

4. W przypadku wniosku o dotację celową na inwestycje wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji zadania.

 

IV. Informacje dotyczące udzielania dotacji podmiotowych

 

1. Dotacje podmiotowe przyznawane są podmiotom, które realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3  ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy);

4) działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy);

5) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt  7 ustawy);

6) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy).

 

2. Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.

 

3. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacjom społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości. Przy ich udzielaniu będą brane pod uwagę następujące informacje:

1) posiadanie osobowości prawnej potwierdzone wpisem do rejestru lub ewidencji lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy;

2) długość okresu działalności organizacji lub instytucji kulturalnej;

3) prowadzenie przez organizację lub instytucję kulturalną działalności, o której mowa w art. 18 ust. 2  ustawy;

4) w przypadku organizacji, które w 2011 r. otrzymały z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na realizację zadań na rzecz mniejszości lub języka regionalnego – ocena dokonana przez ten organ sposobu realizacji przez organizację tych zadań;

5) wysokość środków uzyskanych przez organizację z różnych źródeł i przeznaczonych przez  nią w 2011 r. na realizację  zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.

 

4. Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą przede wszystkim uwzględniane koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:

1) obsługę finansowo-księgową i prawną oraz wynagrodzenie pracowników biurowych;

2) eksploatację [2] i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych.

 

5. W przypadku wniosku o dotację podmiotową wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10 % całości kosztów realizacji zadania.

Uwaga: 10% należy liczyć od kosztu całkowitego realizacji zadania, nie od wnioskowanej  wysokości dotacji.

 

V. Informacje dotyczące procedury

 

1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Warszawa, ul. Domaniewska 36/38), zwanego dalej „Departamentem” lub przesyłać  pocztą na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAiC, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, w następujących terminach:

1)    wnioski o udzielenie dotacji celowych na inwestycje - do dnia 28 lutego 2012 r.;

2)   wnioski o udzielenie dotacji celowych na wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych oraz o udzielenie dotacji podmiotowych – do dnia 15 sierpnia 2012 r.;

3)   wnioski o udzielenie pozostałych dotacji celowych – do dnia 15 września 2012 r.

 

2. Wniosek należy wypełnić przy pomocy aplikacji umożliwiającej elektroniczne opracowanie wniosku udostępnionej do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

      3. W  przypadku przesyłania korespondencji pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

4. Dyrektor Departamentu powołuje komisję, która rozpatruje wnioski, stosując kryteria, o których mowa w pkt. VI niniejszej informacji.

 

5. Członkiem komisji, o której mowa w pkt 4, może być pracownik Departamentu oraz osoby, z których każda spełnia łącznie  następujące warunki:

1) została  wskazana do zasiadania w komisji przez członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

2) posiada wiedzę z zakresu spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

3) nie jest członkiem ani pracownikiem organizacji, ubiegającej się o dotacje na rok 2012, o których mowa w niniejszej Informacji.     

 

6.Departament może wystąpić do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wniosku, albo o korektę wniosku, która może dotyczyć wszystkich jego elementów. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 10 dni od dnia otrzymania wystąpienia Departamentu.  Brak odpowiedzi w tym terminie będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

7. Do dnia 18 grudnia 2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdza podział dotacji na realizację zadań, przygotowany przez Departament na podstawie protokołów z posiedzeń komisji.

 

8. Informacja na temat decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, o której mowa w pkt. 7, publikowana jest na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w terminie do dnia  31 grudnia 2012 r.

 

9. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu zawiera z wnioskodawcami umowy w imieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Umowy, których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2013 r., przekazane zostaną Zleceniobiorcom w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. Umowy zawierane z jednostkami samorządu terytorialnego będą uwzględniały przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.).

 

VI. Kryteria oceny wniosków

 

      1. Oceniając złożone wnioski Minister Administracji i Cyfryzacji, bada:

1) zgodność wniosków z celami, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy;

2) zgodność wniosków z zadaniami, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy;

3) stronę formalną wniosków.

 

2. W przypadku wniosków o dotacje podmiotowe zweryfikowane zostanie również, czy podmiot ubiegający się o dotację podmiotową jest podmiotem uprawnionym do jej otrzymania, wymienionym w art. 18 ust. 5 ustawy.

 

3. Dokonując oceny wniosków Minister Administracji i Cyfryzacji w szczególności bierze pod uwagę:

1) zasięg realizowanego zadania (liczbę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym objętych zadaniem);

2) siłę oddziaływania realizowanego zadania (stopień oddziaływania zadania na osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz osoby posługujące się językiem regionalnym w celu zachowania ich tożsamości i języka);

3) efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów);

4) dotychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy;

5) współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz wielkość środków pozyskanych ze źródeł innych niż budżet państwa (w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i przedsiębiorstw);

6) długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

 

 

VII. Informacje dotyczące zastrzeżeń oraz preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji

 

1.  W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 7 i 8 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 

2. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a w przypadku inwestycji edukacyjnych także jednostki samorządu terytorialnego.

 

3. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także osoby prawne, które uzyskały koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 

4.Dotacje nie mogą być przeznaczane na finansowanie programów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez publiczną radiofonię i telewizję.

 

5. W przypadku zadań realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotacje mogą być przyznawane wyłącznie  na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy wówczas, gdy zadanie jest realizowane na terytorium państw, z którymi dana mniejszość narodowa lub etniczna jest związana kulturowo i historycznie.

 

VIII. Informacja dotycząca aneksowania umów inicjatywy zleceniobiorców

 

1. Po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przyczyn wskazujących na potrzebę zawarcia aneksu, podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przekazania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosku o aneksowanie umowy. 

 

2. Wniosek o aneksowanie umowy, obejmujący uzasadnienie i proponowane nowe brzmienie załącznika nr 1 do umowy, musi wpłynąć do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji minimum na 12 dni roboczych przed terminem zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.

 

 Uwaga: przypadku przesłania korespondencji pocztą zachowaniu terminu 12 dni roboczych decyduje data wpływu do MAiC, nie data stempla pocztowego.

 

3. Dyrektor Departamentu lub Zastępca Dyrektora Departamentu rozpatruje zasadność zmian umowy, o których mowa w ust. 2 i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi realizującemu zadanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia każdego roku i do dnia poprzedzającego termin zakończenia realizacji zadania.

 

4. W przypadku wniosku o aneksowanie umowy, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej na inwestycję, w sytuacji zmniejszenia kosztu całkowitego realizacji zadania, łączna kwota dotacji przyznanej na realizację tego zadania zostanie zmniejszona o taki sam procent, o jaki został obniżony koszt całkowity realizacji zadania.

 

5. Podmiot realizujący zadanie może dokonywać przesunięć pomiędzy kategoriami i pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie bez konieczności zmiany umowy, z wyjątkiem przesunięć w kategoriach wynagrodzenia i zakup środków trwałych oraz z zastrzeżeniem, że przesunięcia środków nie mogą zmieniać kwoty dotacji w żadnej kategorii o więcej niż 15% kwoty przyznanej na daną kategorię i nie więcej niż 3 000 zł.

 

 

IX. Inne informacje

 

1. Na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zostanie zamieszczona Instrukcja pomocna przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji na realizację 2013 rzadań mających na celu ochronęzachowanie rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych etnicznych oraz zachowanie rozwój języka regionalnego, zawierająca informacje pomocne przy właściwym wypełnianiu formularza wniosku o dotacje.

 

2. Do każdego wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa we wzorze wniosku o udzielenie dotacji – zgodnie z charakterem realizowanego zadania.

 

3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informacji umożliwiających dokonanie oceny realizacji zadania w trakcie jego trwania. Informacjami takimi są w szczególności:

1) wprzypadku, gdy elementem zadania są wszelkiego rodzaju wydawnictwa - niezwłocznie po ukazaniu się  bezpłatne  przekazywanie ich w trzech egzemplarzach;

2) w przypadku, gdy elementem zadania są imprezy - przekazywane zaproszenia, umożliwiające wzięcie udziału w planowanych imprezach przedstawiciela  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji niezbędnej dokumentacji, w tym fotograficznej, potwierdzającej poinformowanie odbiorców o realizacji zadania dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji niezbędnej dokumentacji, w tym fotograficznej, potwierdzającej poinformowanie odbiorców o realizacji zadania dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

[1] Remontem należy określić wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

[2] Pod pojęciem eksploatacja rozumiane będą między innymi opłaty za: energię elektryczną, opał, gaz, ogrzewanie, telefony, internet, wodę, podatki od nieruchomości, opłaty stałe typu wywóz nieczystości.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa