Otwarty konkurs ofert - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. Festiwal kultury żydowskiej na terenie województwa podlaskiego.

§ 1.

Cel zadania

Celem zadania jest zorganizowanie na terenie województwa podlaskiego festiwalu kultury żydowskiej. Festiwal powinien składać się z dwóch uzupełniających się elementów: festiwalu i konferencji naukowej.

§ 2.

Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

  1. dane realizatora zadania,
  2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
  3. termin i miejsce realizacji zadania,
  4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
  6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4.

Dodatkowe informacje dotyczące oferty

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 22 000 zł.

§ 5.

Wymagania formalne

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (decyduje data stempla pocztowego), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
  2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
    1. jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
    2. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
    3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
    4. jest wiarygodny pod względem finansowym,
    5. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
  3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6.

Termin i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

  1. W terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Departamentem”, sporządza opinie merytoryczne złożonych ofert.
  2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu może przedłużyć termin sporządzenia opinii merytorycznych, nie więcej jednak niż do 30 dni.
  3. Dyrektor Departamentu może zwrócić się do podmiotu uprawnionego składającego ofertę o dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnień lub informacji niezbędnych do sporządzenia opinii do oferty.
  4. Komisję konkursową do oceny ofert powołuje Minister, w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  5. Departament przekazuje komisji konkursowej oferty wraz z opiniami, o których mowa w § 6 ust. 1.
  6. W skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący komisji Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu.
  7. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami, o których mowa w § 6 ust. 1.
  8. Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.
  9. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
  10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 5 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
  11. Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 10 zawiera:
    1. oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
    2. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
    3. liczbę zgłoszonych ofert;
    4. wskazanie ofert spełniających wszystkie wymogi konkursu;
    5. wskazanie ofert nie spełniających wszystkich wymogów konkursu lub zgłoszonych po terminie - wraz z uzasadnieniem;
    6. wskazanie najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert dla zlecającego zadanie publiczne albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem;
    7. podpisy członków komisji.
  12. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie później niż w następnym dniu roboczym po jego sporządzeniu.
  13. Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych Administracji w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 12.
  14. Decyzję Ministra, o której mowa w § 6 ust. 13, Departament przekazuje w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia do Biura Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

§ 7.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę:

1. kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2. ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w § 1 i 5 niniejszego ogłoszenia.

§ 8.

Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

§ 9.

Informacja o zrealizowanym w roku 2015 zadaniu publicznym tego samego rodzaju

W roku 2015 Minister Administracji i Cyfryzacji przyznał na realizację zadania polegającego na organizacji VIII edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – kolor i dźwięk” kwotę w wysokości 20 000 zł. W roku 2016 z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest finansowana realizacja zadania publicznego tego rodzaju.

§ 10.

Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

  1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod numerem telefonu +48 22 245 55 84 lub pod adresem poczty elektronicznej: Jaroslaw.Malecki@MSWiA.gov.pl.
  2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ulicy Batorego 5 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

§ 11.

Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

 

Ogłoszenie o niniejszym konkursie zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 12 maja 2016 r. i dostępne jest tutaj.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa