wykorzystanie ePUAPu do składania wniosków - często spotykane problemy - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

wykorzystanie ePUAPu do składania wniosków - często spotykane problemy

Tutaj znajdą Państwo informacje o najczęściej spotykanych kłopotach związanych z korzystaniem z formularzy na platformie ePUAP.

1. BRAK PISMA ZWROTNEGO POTWIERDZAJĄCEGO REJESTRACJĘ WNIOSKU ORAZ UPP (URZĘDOWEGO POTWIERDZENIA PRZEDŁOŻENIA)

System ESOM czasowo nie wysyła wyżej wskazanych dokumentów (trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu). W związku z tym, chcąc upewnić się, czy Państwa wniosek dotarł do systemu ESOM, prosimy o mail na adres Michal.Erenz@MSWiA.gov.pl lub Dobieslaw.Rzemieniewski@MSWiA.gov.pl z prośbą o potwierdzenie takiej rejestracji. W mailu prosimy o podanie nazwy organizacji zgodnej z podaną w jej profilu na platformie ePUAP oraz nazwy zadania. W odpowiedzi prześlemy Państwu nr, pod którym wniosek został zarejestrowany w systemie (wykorzystywany w dalszej korespondencji dotyczącej wniosku - np. do przygotowania jego korekty).

Ze względu na brak wysyłki UPP nie jest oczywiście możliwe załączenie jego wydruku do wysyłanego pocztą tradycyjną wydruku wniosku - wysyłce pocztą tradycyjną podlega wyłącznie wydruk wniosku, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji (czy to wg KRSu, czy to ze względu na stosowne upoważnienie - w tym drugim wypadku należy również przesłać również samo upoważnienie).

2. BŁĄD WYSYŁKI Nieudane nadanie na skrytkę "/MSWIA/esomGraR". Komunikat PK: "Błąd systemu odbiorcy: Wystąpił wewnętrzny błąd serwera" (kod 0)

Jeśli próba wysyłki prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku zakończyła się komunikatem jak powyżej, proponujemy usunięcie jednego bądź kilku załączników (można je przekazać np. wklejając w polu III.8 "Dodatkowe informacje istotne dla oceny wniosku" w cz. III opisane linki do załączników w usłudze dysku w chmurze, jak np. Dysk Google, MEGA lub OneDrive, albo przekazać oddzielnym pismem ogólnym, po uprzednim zapytaniu Departamentu, pod jakim numerem wniosek został zarejestrowany - wykorzystując ten numer, formularz pisma pozwoli zarejestrować korespondencję od razu we właściwej teczce w systemie ESOM).

Błąd ten wynika z faktu, że system ePUAP, mimo deklarowania, że łączna objętość załączników może wynieść 3,5 MB, potrafi sprawić kłopoty już przy znacznie mniejszej ich objętości.

Dla uzyskania numeru sprawy, pod którym został zarejestrowany Państwa wniosek, proszę o wykorzystanie sposobu wskazanego w pkt. 1.

Formularz pisma, który można wykorzystać do wysyłki załączników, dostępny jest tutaj. Proszę wybrać Załatw sprawę, a następnie Pismo > Przejdź do formularza. W piśmie należy podać numer sprawy, pod którym został zarejestrowany Państwa wniosek (np 666/ESOM/2017), w treści wskazać załącznik, który Państwo przekazują (ze względu na kapryśność ePUAPu sugerujemy, aby przesyłać je pojedyńczo), a następnie podpisać i wysłać pismo analogicznie, jak w wypadku wniosku.

3. ADRES E-MAIL ZAWIERAJĄCY ZNAK "-"

W chwili obecnej formularz wniosku na platformie ePUAP nie pozwala używać adresów e-mail zawierających znak "-" (np. nasza-organizacja@o2.pl). Prosimy o wykorzystanie adresu nie zawierającego tego znaku.

4. WYMAGANIE PODAWANIA LICZB CAŁKOWITYCH W POLACH III.4, III.5 I III.6 W CZĘŚCI III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA W KATEGORII L. DOTACJE PODMIOTOWE

Formularz wniosku wymaga w tym miejscu podania liczb całkowitych, dlatego w sytuacji, gdy w Państwa dokumentach sprawozdawczych odpowiednie wartości podane są wraz z groszami, prosimy o zaikrąglenie ich do liczb całkowitych.

5. BRAK MOŻLIWOŚCI W CZĘŚCI IV. OŚWIADCZENIA WYBRANIA POZYCJI "STATUT PRZEKAZANY W LATACH UBIEGŁYCH NIE ULEGŁ ZMIANIE".

W przypadku braku możliwości wyboru "Statut przekazany w latach ubiegłych nie uległ zmianie" (formularz sam przestawia się na "Przekazuję w załączeniu"). Jeśli statut przekazany przez Państwa w latach ubiegłych nie uległ zmianie, proszę o umieszczenie takiej adnotacji w polu III.8 "Dodatkowe informacje istotne dla oceny wniosku" w cz. III.

6. NIE WYŚWIETLANIE PÓL DO WYPEŁNIENIA W CZĘŚCI III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

W takiej sytuacji proszę w punkcie I.7 wybrać chwilowo inną kategorię, upewnić się, że pola w części III są widoczne, a następnie ponownie wybrać kategorię właściwą dla Państwa projektu.

7. NIE ZACIĄGANIE ADRESU ORGANIZACJI Z JEJ PROFILU DO WNIOSKU

Problem dotyczy wiersza "adres" w punkcie I.1. Wartość ta powinna być pobierana automatycznie z danych profilu organizacji (pole jest wyszarzone, nie mają Państwo możliwości samodzielnej jego edycji). Informacje, jak te dane uzupełnić, jeśli jeszcze Państwo tego nie uczynili, dostępne są tutaj, w Kroku Czwartym (jeśli wykorzystali Państwo do złożenia wniosku profil osoby fizycznej na ePUAPie, nie mają Państwo możliwości, co oczywiste, uzupełnienia danych dotyczących podmiotu - proszę przejść od razu do dalszych wskazówek). W przypadku, gdyby mimo uzupełnienia dane te nadal się nie pobierały, należy odznaczyć pole mówiące, że adres korespondencyjny jest taki sam i podać tam adres  rejestracji Państwa podmiotu (jeśli korzystają Państwo z innego adresu korespondencyjnego, niż adres rejestracji, proszę przejść do dalszych wskazówek). Ponadto konieczne jest umieszczenie w polu "Dodatkowe informacje istotne dla oceny wniosku" w cz. III oświadczenia o właściwym adresie rejestracji organizacji, np.:

Ze względu na błąd systemu ePUAP w punkcie 1.I nie jest wskazany właściwy adres rejestracji organizacji. Właściwym adresem jest poniższy:

Stowarzyszenie Kałmuków w Polsce

ul. Bajkowa 2/4

00-666 Warszawa

Jeśli przy wybranym przez Państwa rodzaju dotacji brak wyżej wskazanego pola (nie ma go np. przy Dotacjach celowych - innych), proszę powyższą informację sporządzić w formie załącznika (może być najzwyklejszy plik tekstowy), zatytułować "Informacja o właściwym adresie rejestracji organizacji" i załączyć do wniosku (uwzględniając w razie potrzeby wskazówki z pkt. 2 na niniejszej stronie).

Przypominamy jednocześnie, że adres rejestracji to oficjalny adres, wskazany w KRSie lub innym właściwym rejestrze.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa