Posiedzenie Komisji Rozpatrującej Wnioski - 17 lutego 2017 r. - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenie Komisji Rozpatrującej Wnioski - 17 lutego 2017 r.

Na dzień 17 lutego 2017 r. zostało zaplanowane posiedzenie Komisji Rozpatrującej Wnioski, o której mowa w rozdziale V ust. 2 i 3 Informacji o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

W trakcie posiedzenia ww. Komisji zostaną rozpatrzone wnioski, których dotyczyły pisma złożone zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w dniu 21 grudnia 2016 r., na LVIII posiedzeniu.  Ustalono wówczas, iż -  w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. - zainteresowane podmioty będą mogły przedłożyć Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pisemną prośbę o ponowne przeanalizowanie wniosków złożonych w trybie i na zasadach określonych we wspomnianej Informacji.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa