Jak przenieść zawartość wniosków wysłanych za pośrednictwem ePUAPu do edytora tekstów - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Jak przenieść zawartość wniosków wysłanych za pośrednictwem ePUAPu do edytora tekstów

Szczegółowa instrukcja wyjaśniająca, w jaki sposób wnioski złożone za pośrednictwem ePUAPu można przenieść do edytora tekstów i poddać edycji (np. na potrzeby przygotowania wniosku o aneks).

  1. Należy zalogować się na platformie ePUAP, wybierając kontekst organizacji, z konta której złożony był wniosek (można to też uczynić z poziomu głównego menu ePUAPu, wybierając w nim pozycję Zmień podmiot).

  2. Otworzyć złożony wniosek (znajduje się w Mojej Skrzynce, w Wysłanych), zwracając uwagę na to, czy jest to jego ostatnia, najnowsza wersja.

  3. W otwartym wniosku należy zaznaczyć samą tabelę formularza - od lewego górnego rogu do prawego dolnego, zgodnie z poniższymi ilustracjami (rozpoczęcie i zakończenie zaznaczenia wskazano czerwonymi narożnikami).

         

  1. Zaznaczoną tabelę kopiujemy (Ctrl + C).

  2. Otwieramy nowy dokument w używanym przez nas edytorze tekstu (np. Microsoft Word lub LibreOffice Writer) i wklejamy tabelę (Ctrl + V).

  3. Tabela może okazać się szersza, niż strona, na którą została wklejona i/lub linie siatki mogą być niewidoczne. Aby skorygować te usterki, należy wejść do Właściwości tabeli (np. klikając prawym przyciskiem myszy w jej obrębie i wybierając odpowiednią pozycję z menu podręcznego), a następnie odpowiednio ustawić szerokość tabeli na 100% oraz włączyć widoczność krawędzi.

  4. Od tego momentu można przystąpić do wprowadzania niezbędnych korekt we wniosku - po zakończeniu można zapisać efekt prac, a w razie potrzeby wydrukować i podpisać, tworząc w ten sposób nową wersję wniosku (np. aby przygotować i wysłać do Ministerstwa prośbę o aneksowanie umowy).

UWAGA! Jeśli przed zawarciem umowy zaszła konieczność przygotowania skorygowanej papierowej wersji wniosku (np. jego ostatnia złożona wersja opiewała na kwotę inną, niż ostatecznie przyznana decyzją Ministra) proszę pamiętać o konieczności naniesienia tych korekt w uzyskanym w powyżej opisany sposób dokumencie, zapisanie go (dla ułatwienia pod nazwą obejmującą nr wniosku, tytuł zadania i datę zawarcia umowy - np. "999 - Święto poezji ukraińskiej - 12 IV 17") i dopiero późniejsze wprowadzanie kolejnych zmian (oraz zapisanie ich w odrębnym pliku).

W razie problemów uprzejmie proszę o kontakt pod numerem tel. +48 22 315 20 75 lub +48 504 869 749, ewentualnie pod adresem e-mail Michal.Erenz@MSWiA.gov.pl (niestety w tym ostatnim przypadku - bez gwarancji natychmiastowej odpowiedzi).

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa