Sprawozdanie z wykonania w 2017 r. zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i ednicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, zrealizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Sprawozdanie z wykonania w 2017 r. zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i ednicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, zrealizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poniższy formularz powinien zostać wypełniony, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Państwa podmiotu (analogicznie, jak np. wniosek i umowa), a następnie przesłany do Ministerstwa. Data wysyłki będzie datą złożenia sprawozdania.

Z przyczyn technicznych prosimy o nie korzystanie z formularzy dostępnych w systemie ePUAP.

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa