Informacja z dnia 12 czerwca 2017 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja z dnia 12 czerwca 2017 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Dokument nazywany jest dalej „Informacją”.
 

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa niniejszą Informacją zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 2. Informacja określa wzory następujących dokumentów:

 1. wzór wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 1 (dostępny w formatach: DOC, DOCX i ODT) do niniejszej Informacji;

 2. ramowy wzór umowy na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 2 (dostępny w formatach: DOC, DOCX i ODT) do niniejszej Informacji;

 3. ramowy wzór oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny zleceniobiorcy oraz umocowanie osób go reprezentujących w dniu podpisania przez zleceniobiorcę umowy/aneksu/innego oświadczenia woli, stanowiący załącznik nr 3 (dostępny w formatach: DOC, DOCX i ODT) do niniejszej Informacji;

 4. wzór sprawozdania z realizacji zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 4 (dostępny w formatach: DOC, DOCX i ODT) do niniejszej Informacji;

 5. ramowy wzór formularza o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego w 2017 r. na formularzu, stanowiący załącznik nr 5 (dostępny w formatach: DOC, DOCX i ODT) do niniejszej Informacji.

II. Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych

 1. Dotacje celowe przyznawane są na realizację następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

4) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

5) działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

6) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

7) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

8) propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);

9)  remonty obiektów budowlanych1, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).

 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

III. Informacje dotyczące procedury

 1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w terminie do dnia 7 lipca 2017 r.

 1. Wnioski można składać:

1) pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji2.

 1. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Departamentem”, powołuje komisję, która rekomenduje wnioski, stosując kryteria, o których mowa w rozdz. IV niniejszej Informacji.

 2. Członkiem komisji, o której mowa w ust. 3, może być na zasadzie parytetu pracownik Departamentu oraz osoby, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:

 1. została wskazana do zasiadania w komisji przez członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

 2. posiada wiedzę z zakresu spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 3. nie jest członkiem ani pracownikiem organizacji, ubiegającej się o dotacje na rok 2017, o których mowa w niniejszej Informacji.

 1. Departament może wystąpić do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wniosku lub o korektę wniosku, która może dotyczyć wszystkich jego elementów. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia Departamentu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty, informacje lub korekta wniosku zostały nadane w polskiej placówce pocztowej, pod warunkiem przekazania ich skanu, w tym samym terminie, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl.

Uwaga: Korekty wniosków zawierające uchybienia formalne lub nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. Departament może wystąpić do wnioskodawcy w sprawach, o których mowa w ust. 5, także za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

 2. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza podział dotacji na realizację zadań, o których mowa w rozdz. II ust. 1 niniejszej Informacji, rekomendowany przez komisję, o której mowa w ust. 3. Minister nie jest związany rekomendacją komisji.

 3. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której mowa w ust. 7, zostanie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji najpóźniej w dniu 8 września 2017 r.

 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera z wnioskodawcami umowy.

 5. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może wydłużyć termin wskazany w ust. 1.

IV. Kryteria oceny wniosków

 1. Ocena złożonych wniosków polega na badaniu:

1) poprawności formalnej wniosku;

2) zgodności wniosków z celami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 20 ust. 2 ustawy;

3) zgodności wniosków z zadaniami, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.

 1. Dokonując oceny wniosków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności bierze pod uwagę:

1) zasięg realizowanego zadania (liczbę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym objętych zadaniem);

2) siłę oddziaływania realizowanego zadania (stopień oddziaływania zadania na osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych lub osoby posługujące się językiem regionalnym w celu zachowania ich tożsamości i języka);

3) efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów);

4) dotychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy;

5) kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie;

6) współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz wielkość środków pozyskanych ze źródeł innych niż budżet państwa (w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i przedsiębiorstw);

7) długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

 1. Dokonując oceny wniosków o przyznanie dotacji celowych na czasopisma Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze również pod uwagę:

1) planowaną objętość czasopisma;

2) planowaną liczbę numerów czasopisma;

3) język, w którym czasopismo będzie się ukazywało.

V. Informacje dotyczące preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji

 1. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 2. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także osoby prawne realizujące audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

1) są w całości poświęcone problematyce mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym;

2) przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym nie tylko biorą w nich udział, ale sami mówią o sobie i o swoich sprawach;

3) ich wyraźnym adresatem jest konkretna mniejszość narodowa, etniczna lub społeczność posługująca się językiem regionalnym;

4) są realizowane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym;

5) są redagowane przez zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 1. Dotacje przeznaczone na wspieranie programów radiowych i telewizyjnych mogą być przekazywane wyłącznie na programy nadawane przez niepubliczną radiofonię i telewizję.

 2. W przypadku dotacji udzielanych na wydawanie czasopism preferowane będą zadania o charakterze edukacyjnym.

 3. W przypadku zadań realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotacje mogą być przyznawane wyłącznie na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy wówczas, gdy będą realizowane na terytorium państw, z którymi dana mniejszość narodowa lub etniczna jest związana kulturowo i historycznie.

VI. Informacje dotyczące aneksowania umów z inicjatywy zleceniobiorców

 1. Po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przyczyn wskazujących na potrzebę zawarcia aneksu do umowy na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, podmiot realizujący zadanie, najpóźniej, w terminie 12 dni roboczych przed dokonaniem płatności ze środków pochodzących z dotacji, wymagającej zmiany umowy, jednakże nie później niż co najmniej na 15 dni roboczych przed końcem terminu realizacji zadania określonego w umowie, występuje na piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę umowy, proponując nowe brzmienie wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1 Informacji, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanych zmian. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które podmiot realizujący zadanie nie ponosi odpowiedzialności, w terminie do 5 dni roboczych po zaistnieniu okoliczności wymagających zmian umowy, jednakże nie później niż na 15 dni roboczych przed końcem terminu realizacji zadania określonym w umowie, podmiot ten występuje na piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę umowy, proponując nowe brzmienie wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1 Informacji, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanych zmian. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej, pod warunkiem przekazania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji skanu powyższego pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie określonym w zdaniu pierwszym. Warunek uważa się za zachowany w przypadku przekazania skanu pisma na adres poczty elektronicznej sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl.

 3. Dopuszcza się możliwość składania pism i wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 4. W przypadku obniżenia przez Zleceniobiorcę kosztów realizacji zadania finansowanego z przyznanej dotacji, środków własnych lub środków z innych źródeł, bez zmiany warunków umowy, wysokość dotacji ulega zmniejszeniu o taki sam procent, o jaki został obniżony koszt całkowity realizacji zadania.

 5. Podmiot realizujący zadanie może dokonywać przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy kategoriami i pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie zawartym we wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1 Informacji, bez konieczności zmiany umowy z zastrzeżeniem, że przesunięcia środków nie mogą dotyczyć kategorii wynagrodzenia. Przesunięcia środków nie mogą zmieniać kwoty dotacji w żadnej z kategorii o więcej niż 15% kwoty przyznanej na daną kategorię i nie więcej niż o 3 000 złotych.

VII. Inne informacje

 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania – w terminie do 7 dni od ostatniego wydarzenia związanego z realizacją zadania, na które została udzielona dotacja (np. koncertu, festiwalu, konkursu czy przeglądu) - do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji danych o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego na formularzu, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Informacji, niezbędnych do kontroli wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym.

 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji umożliwiających dokonanie oceny realizacji zadania w trakcie jego trwania. Informacjami takimi są w szczególności:

1) w przypadku, gdy elementem zadania są wszelkiego rodzaju wydawnictwa - niezwłocznie po ich ukazaniu się - bezpłatne przekazywanie dwóch egzemplarzy tego wydawnictwa;

2) w przypadku, gdy elementem zadania są imprezy - przekazywanie zaproszenia, umożliwiającego wzięcie udziału w planowanych imprezach przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niezbędnej dokumentacji, w tym fotograficznej, potwierdzającej wykonanie zadania lub zamieszczenie informacji/poinformowanie odbiorców o realizacji zadania dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1 Przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

2 Więcej informacji dotyczących możliwości złożenia wniosków przez elektroniczną skrzynkę podawczą można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem https://bip.mswia.gov.pl/bip/elektroniczna-skrzynka/15846,dok.html. Uwaga! jeżeli do wniosku składanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej załączone zostały dokumenty oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem, to niezależnie od przesłania ich przy wniosku należy je również przesłać na adres wskazany w ust. 2 pkt 1.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa