Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

(tekst jednolity)

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  określa niniejszą Informacją zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, a także następujące wzory dokumentów:

1) ramowy wzór umowy na realizację zadania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Informacji;

2) ramowy wzór umowy o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Informacji;

3) ramowy wzór załącznika do umowy na realizację zadania, którym jest oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji/dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy oraz umocowanie osób go reprezentujących ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Informacji.

 1. Całość korespondencji związanej z dotacjami na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, w tym w szczególności składanie wniosków o udzielenie dotacji, wniosków o aneksowanie umów, sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdań z wykonania zadań, a także obsługa wspomnianych wniosków i sprawozdań przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbywa się przy pomocy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz systemu teleinformatycznego obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (ESOM). W ESOM określone zostały także zasady przekazywania tej korespondencji oraz postępowania z nią wewnątrz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku o dotację  przy pomocy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wraz z podpisanym wydrukiem wniosku należy przesyłać, w terminach określonych w rozdz. V  ust. 1 niniejszej Informacji,   na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 3. Dotacje na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, zwanej dalej „ustawą”, są udzielane, z pominięciem otwartego konkursu ofert, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

II. Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych

 1. Dotacje celowe przyznawane są na realizację następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy);

4) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy);

5) działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy);

6) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt  7 ustawy);

7) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy);

8) propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2  pkt  9 ustawy);

9) remonty obiektów budowlanych[1], w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości (art. 18 ust. 2  pkt  1, 3-8 ustawy).

 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

III. Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych na inwestycje

 1. Przy przyznawaniu dotacji celowych na inwestycje stosuje się wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
 2. Dotacje celowe na inwestycje przyznawane są na realizację inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości lub zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy), zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej na inwestycję składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.
 4. W przypadku wniosku o dotację celową na inwestycję wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji zadania.

IV. Informacje dotyczące udzielania dotacji podmiotowych

 1. Dotacje podmiotowe przyznawane są podmiotom, które realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy);

2) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy);

3) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy);

4)  działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy);

5) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy);

6) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy).

 1. Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.
 2. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacjom społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości, działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) lub  ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Przy ich udzielaniu będą brane pod uwagę następujące informacje:

1) posiadanie przez wnioskodawcę od przynajmniej pięciu lat osobowości prawnej potwierdzonej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) prowadzenie przez wnioskodawcę działalności, o której mowa w art. 18 ust. 2  ustawy;

3) w przypadku wnioskodawcy, który w 2015 r. otrzymał z budżetu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotacje na realizację zadań na rzecz mniejszości narodowych lub etnicznych albo języka regionalnego – ocena dokonana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sposobu realizacji przez organizację tych zadań;

4) wysokość środków uzyskanych przez wnioskodawcę z różnych źródeł i przeznaczonych przez niego w 2015 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, służących realizacji celów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 20 ust. 2 ustawy.

 1. Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą uwzględniane koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:

1) obsługę finansowo-księgową i prawną oraz wynagrodzenie pracowników biurowych;

2) eksploatację[2] i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych.

 1. W przypadku wniosku o dotację podmiotową wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji zadania.

Uwaga: 10% należy liczyć od kosztu całkowitego realizacji zadania, a nie od wnioskowanej  wysokości dotacji!

V. Informacje dotyczące procedury

 1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w następujących terminach:       

1) wnioski o udzielenie dotacji celowych na inwestycje – do dnia 29 lutego 2016 r. (przedłużono do 10 marca 2016 r.);

2) wnioski o udzielenie dotacji podmiotowych – do dnia 16 sierpnia 2016 r. (przedłużono do 5 września 2016 r.);

3) wnioski o udzielenie pozostałych dotacji celowych – do dnia 15 września 2016 r. (przedłużono do 27 września 2016 r.)

 1. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Departamentem”, powołuje komisję, która rozpatruje wnioski, stosując kryteria, o których mowa w rozdz. VI niniejszej Informacji.
 2. Członkiem komisji, o której mowa w ust. 2, może być pracownik Departamentu oraz osoby, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:

1) została wskazana do zasiadania w komisji przez członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;

2) posiada wiedzę z zakresu spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

3) nie jest członkiem ani pracownikiem organizacji, ubiegającej się o dotacje na rok 2017, o których mowa w niniejszej Informacji.

 1. Departament może wystąpić do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wniosku, albo o korektę wniosku, która może dotyczyć wszystkich jego elementów. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia Departamentu. 
 2. Do dnia 15  grudnia 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza podział dotacji na realizację zadań, przygotowany przez Departament na podstawie protokołów z posiedzeń komisji, o której mowa w ust. 2. Minister nie jest związany podziałem przygotowanym przez Departament.
 3. Informacja na temat decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której mowa w ust. 5, publikowana jest na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
 4. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu zawiera z wnioskodawcami umowy w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umowy, których realizacja rozpoczyna się w styczniu 2017 r., przekazane zostaną Zleceniobiorcom w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Umowy zawierane z jednostkami samorządu terytorialnego będą uwzględniały przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).
 5. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszosci Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może, w przypadku awarii elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej łub systemu teleinformatycznego
  obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (ESOM), wydłużyć terminy wskazane w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszej Informacji.

VI. Kryteria oceny wniosków

 1. Oceniając złożone wnioski Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, bada:

1) zgodność wniosków z celami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 2 ustawy;

2) zgodność wniosków z zadaniami, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy;

3) stronę formalną wniosków.

 1. W przypadku wniosków o dotacje podmiotowe zweryfikowane zostanie również, czy podmiot ubiegający się o dotację podmiotową jest podmiotem uprawnionym do jej otrzymania, wymienionym w art. 18 ust. 5 ustawy.
 2. Dokonując oceny wniosków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w szczególności bierze pod uwagę:

1) zasięg realizowanego zadania (liczbę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym objętych zadaniem);

2) siłę oddziaływania realizowanego zadania (stopień oddziaływania zadania na osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz osoby posługujące się językiem regionalnym w celu zachowania ich tożsamości i języka);

3) efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów);

4) dotychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy;

5) współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz wielkość środków pozyskanych ze źródeł innych niż budżet państwa (w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i przedsiębiorstw);

6) długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

 1. Dokonując oceny wniosków o przyznanie dotacji celowych na czasopisma Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze również pod uwagę:

1) planowaną objętość czasopisma;

2) planowaną liczbę numerów czasopisma;

3) język, w którym ukazywało się będzie czasopismo.

VII. Informacje dotyczące zastrzeżeń oraz preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji

 1. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym.
 2. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także osoby prawne realizujące audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

1) są w całości poświęcone problematyce mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym;

2) przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym nie tylko biorą w nich udział, ale sami mówią o sobie i o swoich sprawach;

3) ich wyraźnym adresatem jest konkretna mniejszość narodowa, etniczna lub społeczność posługująca się językiem regionalnym;

4) są realizowane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym;

5) są redagowane przez zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 1. W przypadku dotacji udzielanych na wydawanie czasopism preferowane będą zadania o charakterze edukacyjnym.
 2. Dotacje przeznaczone na wspieranie programów radiowych i telewizyjnych mogą być przekazywane wyłącznie na programy nadawane przez niepubliczną radiofonię i telewizję.
 3. W przypadku zadań realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotacje mogą być przyznawane wyłącznie na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy wówczas, gdy zadanie jest realizowane na terytorium państw, z którymi dana mniejszość narodowa lub etniczna jest związana kulturowo i historycznie.

VIII. Informacja dotycząca aneksowania umów z inicjatywy zleceniobiorców

 1. Po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przyczyn wskazujących na potrzebę zawarcia aneksu, podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przekazania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy pomocy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wniosku o aneksowanie umowy.
 2. Wniosek o aneksowanie umowy, obejmujący uzasadnienie i proponowane nowe brzmienie załącznika nr 1 do umowy, musi wpłynąć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji minimum na 12 dni roboczych przed terminem zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie.
 3. Dyrektor Departamentu lub Zastępca Dyrektora Departamentu rozpatruje zasadność zmian umowy, o których mowa w ust. 2 i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi realizującemu zadanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia każdego roku i do dnia poprzedzającego termin zakończenia realizacji zadania.
 4. W przypadku wniosku o aneksowanie umowy, której przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej na inwestycję, w sytuacji zmniejszenia kosztu całkowitego realizacji zadania, łączna kwota dotacji przyznanej na realizację tego zadania zostanie zmniejszona o taki sam procent, o jaki został obniżony koszt całkowity realizacji zadania.5. Podmiot realizujący zadanie może dokonywać przesunięć pomiędzy kategoriami lub  pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie bez konieczności zmiany umowy, z wyjątkiem przesunięć w kategoriach wynagrodzenia i zakup środków trwałych oraz z zastrzeżeniem, że przesunięcia środków nie mogą zmieniać kwoty dotacji w żadnej kategorii o więcej niż 15% kwoty przyznanej na daną kategorię i nie więcej niż 3 000 zł.

IX. Inne informacje

 1. W przypadku realizacji zadania polegającego na wydaniu tygodnika lub dwutygodnika, możliwe jest zawarcie umowy trzyletniej. Zamiar ubiegania się o zawarcie umowy trzyletniej powinien zostać odzwierciedlony w odpowiednich polach systemu ESOM.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do terminowego przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wypełnionych formularzy, zawierających informacje na temat liczby odbiorców zadania, niezbędnych do kontroli wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym.
 3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji umożliwiających dokonanie oceny realizacji zadania w trakcie jego trwania. Informacjami takimi są w szczególności:

1) w przypadku, gdy elementem zadania są wszelkiego rodzaju wydawnictwa - niezwłocznie po ukazaniu się bezpłatne przekazywanie ich w dwóch  egzemplarzach;

2) w przypadku, gdy elementem zadania są imprezy - przekazywanie zaproszenia, umożliwiającego wzięcie udziału w planowanych imprezach przedstawiciela  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niezbędnej dokumentacji, w tym fotograficznej, potwierdzającej wykonanie zadania oraz poinformowanie odbiorców o realizacji zadania dzięki dotacji Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji.
 

[1] Remontem należy określić wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

[2] Pod pojęciem eksploatacja rozumiane będą między innymi opłaty za: energię elektryczną, opał, gaz, ogrzewanie, telefony, internet, wodę, podatki od nieruchomości, opłaty stałe typu wywóz nieczystości.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa