Wnioski o dotacje na rok 2017 - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wnioski o dotacje na rok 2017

Informujemy, że całość korespondencji związanej z dotacjami na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, w tym w szczególności składanie wniosków o udzielenie dotacji, wniosków o aneksowanie umów, sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdań z wykonania zadań, a także obsługa wspomnianych wniosków i sprawozdań przez MSWiA, odbywa się przy pomocy platformy ePUAP oraz systemu ESOM.

 


SKŁADANIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP

W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności, podzielone na 10 kroków:

Krok pierwszy
Krok drugi

Założyć konto na platformie ePUAP. Instrukcja, jak to zrobić, dostępna jest tutaj.

Podczas korzystania z platformy ePUAP stosunkowo najmniej problemów wydaje się sprawiać przeglądarka Internet Explorer, niemniej jednak trudno tutaj o jakąkolwiek regułę - ePUAP powinien współpracować z każdą aktualną przeglądarką.

Krok trzeci Potwierdzić swoją tożsamość w punkcie potwierdzającym. Szersze wyjaśnienia dostępne są tutaj.
Krok czwarty

Założyć na ePUAPie profil Państwa podmiotu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

Po założeniu profilu należy uzupełnić dane adresowe. W tym celu, po zalogowaniu się na koncie Państwa podmiotu należy otworzyć główne menu ePUAPu (niebieski trójkąt w prawym górnym rogu ekranu, obok imienia i nazwiska) i wybrać z niego Zarządzanie kontem (pierwsza pozycja od góry). Na ekranie, który się otworzy, w dolnej części (należy przesunąć ekran w dół, jeśli te pola nie są od razu widoczne) proszę wpisać adres Państwa podmiotu ZGODNY Z AKTUALNYM ZAPISEM ADRESU Państwa organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub w innym rejestrze, w którym Państwa podmiot podlega rejestracji).

Krok piąty Przejść do formularza wniosku. Po zalogowaniu się na ePUAPie należy przejść do Katalogu spraw, za pomocą linku "Inne podziały spraw" (z prawej) przełączyć na "Alfabetyczną listę spraw" i odnaleźć na niej Dotacje na zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymaniu i rozwojowi języka regionalnego. Pod tym linkiem znajduje się strona z opisem usługi, na której należy wybrać "Załatw sprawę", a następnie "Wniosek o dofinansowanie" (służy on również do składania skorygowanych wersji wniosku oraz wniosków o zawarcie aneksu). Pozostałe formularze na tej stronie służą do korespondencji w kwestiach dotyczących konkretnych, złożonych wniosków oraz sprawozdawczości z realizowanych zadań.
Krok szósty

Wypełnić formularz wniosku. Rozpoczynając pracę warto zmienić nazwę dokumentu (ułatwi to później jego lokalizację na platformie ePUAP) na zgodną np. z tytułem zadania. Żeby zmienić tytuł należy kliknąć na "Zaawansowane" nad formularzem, a następnie wybrać "Zmień nazwę dokumentu", wprowadzić nazwę w nowootwartym oknie, a następnie zatwierdzić, ponownie klikając na "Zmień nazwę dokumentu". Ponadto należy w trakcie prac nad wnioskiem korzystać z przycisku "Zapisz" pod formularzem - powoduje to zapisanie aktualnej wersji wniosku w katalogu Robocze na platformie ePUAP (nie zalecamy korzystania z przycisku "Zapisz" umieszczonego w szeregu ikonek nad formularzem wniosku - powinien on funkcjonować identycznie, ale szereg użytkowników potwierdziło, że często zapisuje on sam formularz, bez wprowadzonych treści).

W II. CZĘŚCI FINANSOWEJ zalecane jest rozpoczęcie prac od wypełnienia Kosztorysu - formularz automatycznie obliczy na tej podstawie wysokość wnioskowanej dotacji oraz koszt całkowity zadania. Po zakończeniu prac nad Kosztorysem należy wypełnić umieszczone nad nim wiersze II.1 Planowane środki w zł oraz II.2 Planowane raty dotacji w zł.

UWAGA! W formularzach zapisanych w Roboczych na platformie ePUAP (za pomocą opcji Kopiuj do roboczych) nie zapisują się dane adresata - po powrocie do pracy nad zapisanym w Roboczych i kompletnym wypełnieniu formularza próba wysyłki skończy się komunikatem o błędzie, wynikającym z nie zaadresowania dokumentu. Należy wówczas kliknąć na przycisk "Dodaj odbiorcę" widoczny nad formularzem, a następnie wpisać adres /MSWIA/esomGraR - to adres właściwej skrzynki odbiorczej MSWiA.

Krok siódmy Po wypełnieniu wniosku oraz załączeniu wymaganych załączników (uprzejmie prosimy o nadawanie im przed załączeniem czytelnych nazw, np. "sprawozdanie merytoryczne 2015 - s. 1" zamiast często nadawanych automatycznie przez skanery mniej lub bardziej przypadkowych ciągów znaków i liczb) warto jeszcze raz zapisać wniosek (przycisk "Zapisz" pod formularzem). Następnie należy przejść do podpisania wniosku, klikając na przycisk "Dalej" pod formularzem. Na kolejnej stronie należy wybrać "Podpisz" (nad formularzem) i wybrać właściwy sposób podpisu. Jeśli wybiorą Państwo Profil Zaufany, pojawi się okno, w które należy wpisać jednorazowy kod autoryzujący, wysyłany przez system ePUAP, zależnie od Państwa ustawień, na wskazany adres e-mail lub nr telefonu komórkowego. Jeśli konieczne jest podpisanie wniosku przez kolejne osoby, należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną tutaj. Po zakończeniu podpisywania należy wniosek wydrukować (przycisk "Drukuj" powyżej formularza), a następnie wysłać go (przycisk "Wyślij").
Krok ósmy Po pomyślnej wysyłce wniosku na górze strony pojawi się zielona ramka (w przeciwnym wypadku będzie ona czerwona - w takiej sytuacji należy usunąć wskazane błędy, ponownie podpisać i wysłać dokument) oraz informacja o wystawieniu Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP). Dokument ten znaleźć można w folderze Odebrane na platformie ePUAP. Należy go otworzyć i wydrukować.
Krok dziewiąty Z uwagi na szybkość i wygodę obiegu korespondencji z wykorzystaniem platformy ePUAP, należy ustawić powiadomienia mailowe, informujące o zmianach na Państwa koncie na platformie ePUAP (np. o wpływie korespondencji). Aby to zrobić, należy zalogować się na swoim koncie na profilu Państwa podmiotu, wybrać "Moja skrzynka", następnie "Operacje" i "Ustawienia". W oknie, króre się pojawi, należy wskazać częstotliwość ("Zawsze", domyślnie jest "Brak"), a w pole poniżej należy wpisać adres e-mail, na który chcą Państwo otrzymywać powiadomienia.
Krok dziesiąty

Wydruk wniosku, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz wydruk Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP) należy wysłać pocztą na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa) z dopiskiem Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Jeśli w ciągu doby nie otrzymają Państwo zarówno potwierdzenia rejestracji, jak i UPP na skrzynkę ePUAP, z której został wysłany wniosek, proszę o wysłanie drogą mailową prośby o potwierdzenie rejestracji Państwa wniosku, podając w mailu zarówno nazwę organizacji, jak i tytuł zadania. Maile w tej sprawie proszę kierować na adres Michal.Erenz@MSWiA.gov.pl.

UWAGA

Dla prowadzenia korespondencji w imieniu podmiotu konieczne jest każdorazowe podpisywanie pism (wniosków itd.) przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Jeśli z dokumentów rejestrowych (np. wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym) wynika, że uprawnienie takie posiada wyłącznie kilka osób działających razem, konieczne będzie podpisywanie korespondencji w ePUAPie przez wszystkie te osoby (muszą one dysponować kontem na platformie ePUAP i Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz być podłączone do profilu Państwa podmiotu. Instrukcja podpisywania dokumentów przez kilka osób na platformie ePUAP dostępna jest tutaj. Jeśli nie chcą lub nie mogą Państwo korzystać z możliwości podpisywania korespondencji dotyczącej dotacji przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentacji Państwa podmiotu (może to być sporym utrudnieniem, jeśli np. uprawniony do reprezentacji organizacji jest cały zarząd łącznie, a liczy on pięciu lub więcej członków), możliwe jest upoważnienie jednej osoby do reprezentowania organizacji. Upoważnienie takie może być przygotowane w formie papierowej, a osoba upoważniona załącza następnie jego skan do korespondencji prowadzonej za pośrednictwem ePUAPu. Nadal jednak osoba taka musi korzystać z profilu Państwa podmiotu.

Dodatkowe informacje dla podmiotów wykorzystujących podpis kwalifikowany zamiast Profilu Zaufanego

Dla wykorzystania podpisu kwalifikowanego niezbędna jest przeglądarka internetowa, która obsługuje Javę - wymóg ten WYKLUCZA przeglądarkę Google Chrome. Może się również okazać, że konieczne jest dodanie wyjątków bezpieczeństwa do listy witryn zaufanych. Instrukcja, jak to zrobić, dostępna jest tutaj.


CZĘSTO SPOTYKANE BŁĘDY I SPOSOBY POSTĘPOWANIA W WYPADKU ICH WYSTĄPIENIA


POMOC TECHNICZNA

W razie problemów z obsługą platformy ePUAP pomocą służy infolinia dostępna pod numerem tel. +48 42 253 54 50 wew. 1 oraz pod adresem e-mail: ePUAP-pomoc@COI.gov.pl, natomiast w wypadku kłopotów technicznych z naszymi formularzami proszę skorzystać z infolinii dostępnej pod numerem +48 42 253 54 50 wew. 3 oraz adresu e-mail: ESOM-pomoc@COI.gov.pl (w wypadku wysyłania zgłoszenia na ten adres proszę przesłać je również do wiadomości na adres Michal.Erenz@MSWiA.gov.pl). Obydwie infolinie czynne są w godzinach 8:00 - 16:00 w dni robocze. W wypadku pytań o charakterze formalnym i merytorycznym prosimy o kontakt, tak jak dotychczas, z pracownikami Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.


Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa