Informacja z dnia 16 sierpnia 2017 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, zwana dalej „Informacją” - Dotacje - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja z dnia 16 sierpnia 2017 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, zwana dalej „Informacją”

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), zwanej dalej „ustawą”, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa niniejszą Informacją zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 2. Informacja określa wzory następujących dokumentów:

W zakresie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego:

 • wzór wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Informacji,
 • ramowy wzór umowy na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Informacji,
 • ramowy wzór oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny zleceniobiorcy oraz umocowanie osób go reprezentujących w dniu podpisania umowy/aneksu/innego oświadczenia woli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Informacji,
 • wzór sprawozdania z realizacji zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Informacji,
 • ramowy wzór formularza o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

W zakresie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego:

 • wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Informacji;
 • ramowy wzór umowy o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej Informacji,
 • ramowy wzór oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny zleceniodawcy oraz umocowanie osób go reprezentujących w dniu podpisania umowy/aneksu/innego oświadczenia woli, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej Informacji,
 • wzór sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji inwestycji budowlanej służącej zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej Informacji.

II. Informacje dotyczące udzielania dotacji celowych

1. Dotacje celowe przyznawane są na realizację następujących zadań:

 • działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy ).

2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji celowej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

III. Informacje dotyczące udzielania dotacji podmiotowych

1. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom:

 •  mniejszości narodowych i etnicznych;
 • społeczności posługującej się językiem regionalnym
 • działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U z 2016 r. poz. 40).

2. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości.

3. Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, które realizują przynajmniej jedno z następujących zadań:

 • działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
 • edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).

4. Wnioskodawca, ubiegający się o przyznanie dotacji podmiotowej, składa jeden wniosek o udzielenie tej dotacji.

5. Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą brane pod uwagę następujące informacje:

 • posiadanie przez wnioskodawcę od przynajmniej pięciu lat osobowości prawnej potwierdzonej wpisem do stosownego rejestru/ewidencji lub innymi dokumentami;
 • w przypadku wnioskodawcy, który otrzymał z budżetu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotacje na realizację w 2016 r. zadań na rzecz mniejszości narodowych lub etnicznych albo języka regionalnego – dokonana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ocena sposobu realizacji tych zadań;
 • wysokość środków uzyskanych przez wnioskodawcę z innych źródeł oraz środków własnych przeznaczonych przez niego w 2016 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, służących realizacji celów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 20 ust. 2 ustawy.

6. Przy udzielaniu dotacji podmiotowych będą uwzględniane przede wszystkim koszty ponoszone przez organizację lub instytucję kulturalną na:

 • obsługę finansowo-księgową i prawną, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 ramowego wzoru umowy na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Informacji oraz wynagrodzenie pracowników biurowych;
 • eksploatację i najem lokali służących działalności programowej organizacji mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym lub eksploatację i najem lokali instytucji kulturalnych.

7. W przypadku wniosku o dotację podmiotową wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji zadania.

Uwaga: 10% należy liczyć od kosztu całkowitego realizacji zadania, a nie od wnioskowanej wysokości dotacji!

IV. Informacje dotyczące udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

1. Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych udzielane są na realizację inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).

2. Przy udzielaniu dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych stosuje się wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

3. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej składa odrębny wniosek na każde z wnioskowanych zadań.

4. W przypadku wniosku o dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej, wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić środki własne (lub środki z innych źródeł) w wysokości co najmniej 10% całości kosztów realizacji.

V. Informacje dotyczące procedury

1. Wnioskodawcy mogą składać, w następujących terminach, wnioski o udzielenie:

 • dotacji podmiotowych albo celowych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy, jeżeli termin rozpoczęcia ich realizacji przypada w I półroczu 2018 r. do dnia 25 września 2017 r. (nabór I);
 • dotacji podmiotowych albo dotacji celowych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 3-9 ustawy, jeżeli termin rozpoczęcia ich realizacji przypada w II półroczu 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. (nabór II);
 • dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – do dnia 30 czerwca 2017 r. (nabór III).

2. W przypadku nierozdysponowania wszystkich środków finansowych w ramach naborów, o których mowa w ust. 1 lub uzyskania dodatkowych środków w roku budżetowym 2018, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, stosując odpowiednio zasady określone w niniejszej Informacji.

3. Wnioski należy przysłać na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. O zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 1, decyduje data wpływu wniosku do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Wnioski dotyczące udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, które wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przed dniem zatwierdzenia niniejszej Informacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uznaje się za złożone w terminie. Przy ocenie tych wniosków nie stosuje się kryterium, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.

5. Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Departamentem”, powołuje komisję, która rekomenduje wnioski, stosując kryteria, o których mowa w rozdz. VI niniejszej Informacji.

6. Członkiem komisji, o której mowa w ust. 5, może być na zasadzie parytetu pracownik Departamentu oraz osoby, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:

 • została wskazana do zasiadania w komisji przez członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
 • posiada wiedzę z zakresu spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • nie jest członkiem ani pracownikiem organizacji, ubiegającej się o dotacje na rok 2018, o których mowa w niniejszej Informacji.

7.Departament może wystąpić do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do oceny wniosku lub o korektę wniosku, która może dotyczyć wszystkich jego elementów. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub dostarczenia informacji wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia Departamentu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty, informacje lub korekta wniosku zostały nadane w polskiej placówce pocztowej, pod warunkiem przekazania ich skanu, w tym samym terminie, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl. Uwaga: Korekty wniosków zawierające uchybienia formalne lub nadesłane po terminie, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpatrzenia.

8. Departament może wystąpić do wnioskodawcy w sprawach, o których mowa w ust. 7 także za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

9. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdza, rekomendowany przez komisję, o której mowa w ust. 5, podział dotyczący dotacji o których mowa w ust. 1:

 • pkt 1 i 3- w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.;
 • pkt 2 – w terminie do 31 maja 2018 r.

10. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest związany rekomendacją komisji, o której mowa w ust. 5.

11. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca podziału dotacji, o których mowa w:

 • ust. 9 pkt 1 zostanie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, najpóźniej w dniu 29 grudnia 2017 r.;
 • ust. 9 pkt 2 zostanie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, najpóźniej w dniu 15 czerwca 2018 r.

12. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera z wnioskodawcami umowy na realizację zadań.

13. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może wydłużyć terminy wskazane w ust. 1.

VI. Kryteria oceny wniosków

1. Ocena złożonych wniosków polega na badaniu:

 • poprawności formalnej wniosku;
 • zgodności wniosków z celami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub art. 20 ust. 2 ustawy;
 • zgodności wniosków z zadaniami, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku wniosków o dotacje podmiotowe zweryfikowane zostanie również, czy podmiot ubiegający się o dotację podmiotową jest podmiotem uprawnionym do jej otrzymania, wymienionym w art. 18 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy.

3. Dokonując oceny wniosków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności bierze pod uwagę:

 • zasięg realizowanego zadania (liczbę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym objętych zadaniem);
 • siłę oddziaływania realizowanego zadania (stopień oddziaływania zadania na osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych lub osoby posługujące się językiem regionalnym w celu zachowania ich tożsamości i języka);
 • efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów);
 • dotychczasowe doświadczenia oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1-9 ustawy;
 • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie;
 • współpracę wnioskodawców przy realizacji zadania z innymi partnerami oraz, w przypadku wniosku dotyczącego wsparcia realizacji zadania w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), wielkość środków pozyskanych ze źródeł innych niż budżet państwa (w tym m. in. od jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i przedsiębiorstw);
 • długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

4. Dokonując oceny wniosków o przyznanie dotacji celowych na czasopisma Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze również pod uwagę:

 • planowaną objętość czasopisma;
 • planowaną liczbę numerów czasopisma;
 • język, w którym ukazywać się będzie czasopismo.

VII. Informacje dotyczące zastrzeżeń i preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji

1. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym.

2. W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy, będą preferowane organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz organizacje społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także osoby prawne realizujące audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, spełniające łącznie następujące warunki:

 • są w całości poświęcone problematyce mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 • przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym nie tylko biorą w nich udział, ale sami mówią o sobie i o swoich sprawach;
 • ich wyraźnym adresatem jest konkretna mniejszość narodowa, etniczna lub społeczność posługująca się językiem regionalnym;
 • są realizowane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym;
 • są redagowane przez zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanej mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.

3. Dotacje przeznaczone na wspieranie programów radiowych i telewizyjnych mogą być przekazywane wyłącznie na programy nadawane przez niepubliczną radiofonię i telewizję.

4. W przypadku dotacji udzielanych na wydawanie czasopism preferowane będą zadania o charakterze edukacyjnym.

5. W przypadku zadań realizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotacje mogą być przyznawane wyłącznie na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy wówczas, gdy będą realizowane na terytorium państw, z którymi dana mniejszość narodowa lub etniczna jest związana kulturowo i historycznie.

6. Zastrzega się, że ramowe wzory umów stanowiące załączniki nr 2 i 7 do niniejszej Informacji mogą podlegać modyfikacjom.

VIII. Informacje dotyczące aneksowania umów z inicjatywy zleceniobiorców

1. Po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przyczyn wskazujących na potrzebę zawarcia aneksu do umowy na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, podmiot realizujący zadanie, najpóźniej, w terminie 12 dni roboczych przed dokonaniem płatności ze środków pochodzących z dotacji, wymagającej zmiany umowy, jednakże nie później niż co najmniej na 15 dni roboczych przed końcem terminu realizacji zadania określonego w umowie, występuje na piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę umowy, proponując nowe brzmienie wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 Informacji, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanych zmian. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za które podmiot realizujący zadanie nie ponosi odpowiedzialności, w terminie do 5 dni roboczych po zaistnieniu okoliczności wymagających zmian umowy, jednakże nie później niż na 15 dni roboczych przed końcem terminu realizacji zadania określonym w umowie, podmiot ten występuje na piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę umowy, proponując nowe brzmienie wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 Informacji, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanych zmian. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej, pod warunkiem przekazania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji skanu powyższego pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie określonym w zdaniu pierwszym. Warunek uważa się za zachowany w przypadku przekazania skanu pisma na adres poczty elektronicznej: sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl.

3. W przypadku obniżenia przez Zleceniobiorcę kosztów realizacji zadania finansowanych z przyznanej dotacji, środków własnych lub środków z innych źródeł, bez zmiany warunków umowy, wysokość dotacji ulega zmniejszeniu o taki sam procent, o jaki został obniżony koszt całkowity realizacji zadania.

4. Podmiot realizujący zadanie może dokonywać przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy kategoriami i pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie zawartym we wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1 Informacji, bez konieczności zmiany umowy z zastrzeżeniem, że przesunięcia środków nie mogą dotyczyć kategorii wynagrodzenia. Przesunięcia środków nie mogą zmieniać kwoty dotacji w żadnej z kategorii o więcej niż 15% kwoty przyznanej na daną kategorię i nie więcej niż o 3.000 złotych.

5. Podmiot realizujący zadanie może dokonywać przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie zawartym we wniosku, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 2 Informacji, bez konieczności zmiany umowy, z zastrzeżeniem, że przesunięcia środków nie mogą zmieniać kwoty dotacji o więcej niż 15% kwoty przyznanej na daną pozycję i nie więcej niż o 3.000 złotych.

IX. Inne informacje

1. Podmiot realizujący zadanie przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – do dnia 7 lipca 2018 r. za I półrocze oraz do dnia 7 stycznia 2019 r. za II półrocze - dane o liczbie odbiorców zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego na formularzu, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Informacji, niezbędne do kontroli wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji umożliwiających dokonanie oceny realizacji zadania w trakcie jego trwania. Informacjami takimi są w szczególności:

 • w przypadku, gdy elementem zadania są wszelkiego rodzaju wydawnictwa - niezwłocznie po ich ukazaniu się – bezpłatnie przekazywanie dwóch egzemplarzy tego wydawnictwa;
 • w przypadku, gdy elementem zadania są imprezy - przekazywanie zaproszenia, umożliwiającego wzięcie udziału w planowanych imprezach przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przekazywania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niezbędnej dokumentacji, w tym fotograficznej, potwierdzającej wykonanie zadania, w szczególności potwierdzającej zamieszczenie informacji/poinformowanie odbiorców o realizacji zadania dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4. Wszystkie faktury, rachunki, umowy i inne dokumenty finansowo-księgowe, które zostały opłacone z otrzymanej dotacji powinny być opatrzone na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacje te powinny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

5. Dopuszcza się posiadanie jednego wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi wszystkich przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa