Komunikat dotyczący otwartego konkursu ofert - Konkursy - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Komunikat dotyczący otwartego konkursu ofert

W dniu 8 marca 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził do zlecenia podmiotom uprawnionym realizację zadania publicznego polegającego na realizacji inwestycji mającej na celu zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowanie i rozwój języka kaszubskiego. Z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert można zapoznać się pod następującym adresem https://www.gov.pl/web/mswia/otwartego-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-polegajacego-na-realizacji-inwestycji-majacej-na-celu-zachowanie-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-etnicznych-lub-zachowanie-i-rozwoj-jezyka-kaszubskiego.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa