Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego* - 2021 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego*

* W związku z okresem stanu epidemii mogą nastąpić zmiany zapisów Informacji.

Uzgodnione zmiany ww. Informacji z dnia 6 kwietnia 2020 r. w związku z panującym w Polsce stanem epidemii:
– w przypadku ubiegania się o dotację podmiotową wnioskodawca nie musi wykazywać środków własnych (lub środków z innych źródeł) w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania – dot. pkt. 6 rozdz. III Informacji,
– możliwość komunikacji pomiędzy organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych a MSWiA w trybie przewidzianym w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa