Wpływ wydarzeń historycznych na obecną sytuację mniejszości narodowych i etnicznych, - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Wpływ wydarzeń historycznych na obecną sytuację mniejszości narodowych i etnicznych,

zwłaszcza mniejszości ukraińskiej – taki był zasadniczy temat większości spraw omawianych na LVI posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w dniu 14 września 2016 r.

  • LVI KWRiMNiE - obrady
    LVI KWRiMNiE - obrady
  • LVI KWRiMNiE - prowadzący posiedzenie za stołem prezydialnym
    LVI KWRiMNiE - prowadzący posiedzenie za stołem prezydialnym

W pierwszej części posiedzenia Zastępca Prokuratora Generalnego i Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Andrzej Pozerski poinformował, że w dniu 8 października 2012 r. wszczęte zostało postępowanie karne w sprawie przymusowego wysiedlenia obywateli polskich narodowości ukraińskiej z terenów południowo-wschodniej Polski, przeprowadzonego w 1947 r. ramach akcji „Wisła”. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Do czasu jego zakończenia nie ma możliwości przedstawienia prawnej oceny akcji „Wisła”.

Następnie przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa poinformował, że w odniesieniu do mienia przejętego w ramach akcji „Wisła”, tj. na podstawie dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego, od czasu przekształceń ustrojowych w 1989 r. reprywatyzacja mienia realizowana jest w ramach postępowań administracyjnych oraz sądowych.

Ożywioną dyskusję wywołała kwestia zakłócenia procesji, która w dniu 26 czerwca 2016 r. udawała się na cmentarz wojskowy w Przemyślu-Pikulicach. Informację w tej sprawie przedstawił przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Zdecydowano też, że wystąpieniom skierowanym przeciw mniejszościom narodowym i etnicznym oraz zwalczaniu mowy nienawiści poświęcone zostanie specjalne, nie planowane wcześniej, posiedzenie Komisji Wspólnej.

Z kolei najwięcej kontrowersji w materiale zaprezentowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wzbudziła kwestia zaliczania do audycji mniejszości narodowych i etnicznych tych programów, które w ocenie uczestników dyskusji nie spełniają kryteriów audycji mniejszościowych opracowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Komisję Wspólną. Uwzględniając, że problem wiąże się z kwestiami finansowymi, ustalono że niezbędna będzie weryfikacja spełniania omawianych kryteriów przez niektóre z audycji.

W trakcie posiedzenia zaprezentowana została także informacja na temat stanowiska strony rządowej wobec dokumentu opracowanego przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej roboczo nazwanego: Główne problemy w funkcjonowaniu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – bilans otwarcia.

Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sebastian Chwałek i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa