Przeciwdziałanie wystąpieniom skierowanym przeciw mniejszościom narodowym i etnicznym oraz zwalczanie mowy nienawiści - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Przeciwdziałanie wystąpieniom skierowanym przeciw mniejszościom narodowym i etnicznym oraz zwalczanie mowy nienawiści

było tematem LVII, nadzwyczajnego, posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w dniu 5 października 2016 r. Posiedzenie zostało zwołane z inicjatywy strony mniejszościowej Komisji Wspólnej.

  • LVII KWRiMNiE - stół prezydialny
    LVII KWRiMNiE - stół prezydialny
  • LVII KWRiMNiE - sala obrad
    LVII KWRiMNiE - sala obrad

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciele Policji poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r. zostały wszczęte 493 postępowania przygotowawcze dotyczące czynów popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych, tj. o 41 więcej niż w roku 2015 r.

Również przedstawiciel Prokuratury Krajowej poinformował, że liczba postępowań dotyczących przestępstw na tle etnicznym prowadzonych w prokuraturach w pierwszej połowie 2016 r. zwiększyła się w porównaniu do pierwszej połowy 2015 r. W obecnym roku prowadzono łącznie 863 spraw, w tym 566 nowych postępowań (przy 497 postępowaniach w I półroczu 2015 roku). W pierwszym półroczu 2016 roku najczęściej podmiotem ataków były osoby wyznania muzułmańskiego (liczba takich spraw wzrosła ponad trzykrotnie). Trzykrotnie zmniejszyła się natomiast liczba spraw, w których podmiotem działania sprawcy były osoby pochodzenia romskiego. Istotnie zmniejszyła się także liczba spraw, w których podmiotem działania sprawcy były osoby pochodzenia żydowskiego. Odnotowano pozytywne tendencje, takie jak: wzrost, w stosunku do lat wcześniejszych, liczby aktów oskarżenia oraz wniosków kierowanych do Sądu o skazanie bez przeprowadzania rozprawy. W pierwszym półroczu 2016 roku wykrywalność tego rodzaju przestępstw była większa niż w analogicznym okresie 2015 roku. Istotne zmniejszyła się także liczba spraw umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy. Niepokój może jednak budzić: wzrost liczby uniewinnień, czy wzrost liczby spraw dotyczących zdarzeń związanych z organizacją manifestacji, zgromadzeń i wieców.

Przedstawiciel Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka poinformował o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści, w tym przestępstwom wymierzonym w przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Działania te obejmują: edukację funkcjonariuszy Policji, monitorowanie spraw związanych z przestępstwami z nienawiści oraz gromadzenie danych w tym zakresie.

Inną kwestię poruszył zaproszony na posiedzenie Komisji Wspólnej z inicjatywy mniejszości ukraińskiej przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej. Zapewnił on, że działania podejmowane przez Straż Graniczną wobec cudzoziemców nie mają kontekstu związanego z krajem pochodzenia, rasą, religią czy narodowością. Poinformował też o przyczynach i okolicznościach niewpuszczenia na teren Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, członków zespołu „OT VINTA”.

Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sebastian Chwałek i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa