Informacja o LVIII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 21 grudnia 2016 r. - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja o LVIII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 21 grudnia 2016 r.

 • LVIII KWRiMNiE - prowadzący obrady
  LVIII KWRiMNiE - prowadzący obrady
 • LVIII KWRiMNiE - sala obrad
  LVIII KWRiMNiE - sala obrad
 • LVIII KWRiMNiE - stół prezydialny
  LVIII KWRiMNiE - stół prezydialny
 • LVIII KWRiMNiE - uczestnicy
  LVIII KWRiMNiE - uczestnicy

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej nr 421 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 odbyło się LIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Zrealizowany został następujący porządek obrad:

Wręczenie powołań do składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych:

Pani Teresa Karczmarek - Zastępca Dyrektora w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

Pan Andrzej Marciniak - Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

1. Zatwierdzenie protokołów z LVI i LVII posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

2. Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat uwzględnienia w reformie systemu oświaty zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a w szczególności nauczania języków mniejszościowych:

 1. wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 2. dyskusja.

3. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o podziale dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego:

 1. wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 2. dyskusja.

4. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w zakresie projektowanych zmian w ustawach o grobach i cmentarzach wojennych oraz muzeach:

 1. wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2. dyskusja.

5. Działania organów państwa w kwestii zabezpieczenia polskich grup radykalnych oraz środowisk mniejszości narodowych i etnicznych przed infiltracją ze strony zagranicznych służb:

 1. wystąpienie przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Narodowego.

 2. dyskusja.

6. Harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2017 r.:

 1. wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 2. dyskusja.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa