Informacja o LX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 7 czerwca 2017 r. - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Informacja o LX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Warszawa, 7 czerwca 2017 r.

 

  • LX KWRiMNiE - prowadzący obrady LX KWRiMNiE - prowadzący obrady
    LX KWRiMNiE - prowadzący obrady
  • LX KWRiMNiE - stół prezydialny LX KWRiMNiE - stół prezydialny
    LX KWRiMNiE - stół prezydialny
  • LX KWRiMNiE - uczestnicy LX KWRiMNiE - uczestnicy
    LX KWRiMNiE - uczestnicy

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej nr 421 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 odbyło się LX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

Wręczenie powołań do składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych:

Pan Andrzej Rudlicki - Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciel ministra właściwego ds. administracji publicznej,

1. Zatwierdzenie protokołów z LVIII i LIX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

2. Zmiany w systemie oświaty dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych oraz nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i palcówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej

2. Dyskusja

3. Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych przez media publiczne
w nowym systemie mediów publicznych w Polsce.

1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. Dyskusja

4. Obecność mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych.

1. Wystąpienie przedstawiciela Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2. Dyskusja

5. Omówienie obowiązków organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Wystąpienie przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2. Dyskusja

 

Przerwa

 

6. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

1. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. Dyskusja

7. Sprawy bieżące

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa