Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym była najważniejszym tematem XLII posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym była najważniejszym tematem XLII posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

  • Stół prezydialny. Józef Różański (MAC), Stanisław Huskowski (współprzewodniczący ze strony rządowej), Rafał Bartek (współprzewodniczący ze strony mniejszościowej),  Dobiesław Rzemieniewski (MAC).
    Stół prezydialny. Józef Różański (MAC), Stanisław Huskowski (współprzewodniczący ze strony rządowej), Rafał Bartek (współprzewodniczący ze strony mniejszościowej), Dobiesław Rzemieniewski (MAC).
  • Sala obrad Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
    Sala obrad Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

W trakcie przeprowadzonego w dniu 19 lutego 2014 r. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dyskutowano na temat potrzeby nowelizacji podstawowego aktu prawnego, regulującego sytuację mniejszości narodowych i etnicznych w naszym kraju. Bazując  na doświadczeniach zgromadzonych w toku dziewięcioletniego okresu jego obowiązywania członkowie Komisji stwierdzili, że planowane zmiany nie powinny mieć radykalnego charakteru - wprost przeciwnie, zapisy ustawy  były wielokrotnie wysoko oceniane  zarówno na forum międzynarodowym, jak też  przez same mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasz kraj. W trakcie posiedzenie jeden z autorów pierwszych projektów ustawy prof. Grzegorz Janusz zauważył, że w porównaniu z innym aktami prawnymi, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym była do tej pory wyjątkowo rzadko nowelizowana (wszystkie dotychczasowe zmiany wynikały z nowelizacji innych aktów prawnych). Propozycja dokonania zmian w ustawie wyszła od strony mniejszościowej Komisji Wspólnej i wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia przepisów, które udoskonalą i uczynią precyzyjniejszymi obecnie obowiązujące rozwiązania.

Zgłoszone propozycje dotyczą w szczególności: rozszerzenia możliwości stosowania przepisów dotyczących używania języków pomocniczych przed urzędami i dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym; bardziej szczegółowego uregulowania zasad odwoływania i powoływania członków Komisji Wspólnej reprezentujących stronę mniejszościową; doprecyzowania zasad przyznawania dotacji; uszczegółowienia przepisów regulujących realizowane w naszym kraju programy na rzecz społeczności romskiej; usprawnienia pracy strony mniejszościowej Komisji Wspólnej.

Choć zakres i kierunek planowanych zmian zdominował obrady, Komisja poruszyła także inną kwestię - poprawę zasad funkcjonowania samej Komisji Wspólnej, w celu  zwiększenia efektywności  jej działań oraz  zapewnienia przedstawicielom mniejszości jak najlepszych warunków do wykonywania spoczywających na nich obowiązków. Część zaproponowanych rozwiązań będzie zrealizowana na drodze zmiany obecnie obowiązujących przepisów, w toku planowanej nowelizacji.
Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący Komisji Wspólnej: sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski i reprezentujący mniejszość niemiecką Rafał Bartek. W spotkaniu uczestniczył także wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Galla.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa