Co wiemy o historii mniejszości narodowych i etnicznych? - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Co wiemy o historii mniejszości narodowych i etnicznych?

 

  • L posiedzenie KWRiMNiE - stół prezydialny
    L posiedzenie KWRiMNiE - stół prezydialny
  • L posiedzenie KWRiMNiE - sala obrad
    L posiedzenie KWRiMNiE - sala obrad
  • L posiedzenie KWRiMNiE - uczestnicy
    L posiedzenie KWRiMNiE - uczestnicy

 

Tematyka historyczna zdominowała pięćdziesiąte posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się 17 czerwca 2015 r. Informacje w tej sprawie przedstawiły: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególnie wiele kontrowersji wzbudziła kwestia upamiętnień istotnych z punktu widzenia mniejszości ukraińskiej.

Inny temat, który wzbudził ożywioną dyskusję dotyczył audycji w publicznej telewizji przeznaczonych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej. Zwracano uwagę na niedogodną porę emisji wielu programów, a także kwalifikowanie jako programy mniejszościowe audycji nie spełniających wymagań ustalonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudziły audycje adresowane do społeczności kaszubskiej. Omawiano także finansowanie tych audycji ze środków pochodzących z abonamentu.

Na posiedzeniu przedstawiono aktualny stan prac nad teleinformatycznym systemem obsługi dotacji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego (ESOM 2). Z uwagi na powiązanie ESOM 2 z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a także obecny stan prac nad jej przebudową, konieczne było formalne przesunięcie terminu uruchomienia systemu ESOM 2 na 1 stycznia 2016 r. Tym samym wnioski na przyszły rok składane będą w dotychczasowej formie.

Zaprezentowano także wyniki prac grupy roboczej do spraw podręczników. Grupa robocza spotkała się czterokrotnie: 4 lipca 2014 r., 17 października 2014 r., 16 stycznia 2015 r. i 21 maja 2015 r. Ustalono, że podstawową metodą uzupełnienia brakujących podręczników będzie, tak jak do tej pory, wydawanie ich w oparciu o art. 13 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W oparciu o te przepisy podręczniki są opracowywane przez autorów wywodzących się ze środowisk mniejszościowych, a następnie zakupywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i bezpłatnie przekazywane uczniom. Uzupełnieniem może być tryb przewidziany w art. 22 c ustawy o systemie oświaty, w oparciu o który Ministerstwo Edukacji Narodowej może ogłosić konkurs na wydanie podręczników. Efektem prac grupy roboczej jest swoista „mapa drogowa” wydawania podręczników na najbliższe lata. Jej zrealizowanie powinno doprowadzić do sytuacji, w której za kilka lat wszyscy uczniowie należący do mniejszości będą korzystali z podręczników do swojego języka ojczystego, własnej historii i kultury oraz geografii.

Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pan Stanisław Huskowski i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa