Zmiany w edukacji mniejszości narodowych i etnicznych - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zmiany w edukacji mniejszości narodowych i etnicznych

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego kwestie związane z pootrzymywaniem tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości była jednym z ważniejszych punktów LI posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w dniu 15 września 2015 r.

 

 • LI KWRiMNiE - stół prezydialny
  LI KWRiMNiE - stół prezydialny

 

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu mają dotyczyć:

 • zasad składania przez rodziców wniosków dotyczących zorganizowania zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej ich dzieci;

 • rozszerzenia nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w nauczaniu przedszkolnym;

 • obniżenia do 7 minimalnej liczby uczniów dla których należy zorganizować nauczanie języka mniejszościowego lub regionalnego w szkole ponadgimnazjalnej;

 • organizowania zespołów międzyszkolnych;

 • poszerzenia zakresu współdziałania organów prowadzących oraz szkół i przedszkoli z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej.

Zmiany te były w większości postulowane od lat przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W trakcie posiedzenia przedstawiono także informacje na temat kampanii promującej używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, przeprowadzonej na przełomie 2014 i 2015 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Materiały przygotowane w ramach kampanii przekazane zostały do 4 226 podmiotów, w tym: 244 gmin, 41 powiatów, 2 312 liceów ogólnokształcących, 1 311 placówek, w których nauczane są języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny (w tym 259 przedszkoli), 16 kuratoriów, 43 placówek doskonalenia nauczycieli, 239 organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, 4 organizacji pracodawców oraz 16 pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Komisja Wspólna przyjęła także do wiadomości V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na posiedzeniu odbyły się także dyskusje na temat:

 • udziału mniejszości narodowych i etnicznych w organach przedstawicielskich;

 • aktualnego stan postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, skierowanych przeciwko mniejszościom narodowym i etnicznym;

 • kryteriów oceny wniosków o udzielenie dotacji służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pan Stanisław Huskowski i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa