Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwojowi języka regionalnego na rok 2016 - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dotacje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwojowi języka regionalnego na rok 2016

Na LIII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się 16 grudnia 2015 r., informację w tej sprawie przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

  • LIII KWRiMNiE - widok sali obrad
    LIII KWRiMNiE - widok sali obrad
  • LIII KWRiMNiE - widok stołu prezydialnego
    LIII KWRiMNiE - widok stołu prezydialnego

 

Dotacje pochodzące z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji są podstawą działalności większości organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ze środków tych finansowane jest m. in. wydawanie prasy (tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, roczniki) i publikacji książkowych, wspierane są audycje nadawane przez nadawców niepublicznych oraz projekty realizowane w internecie, odbywają się festiwale, koncerty, festyny, przeglądy twórczości, konkursy poetyckie, recytatorskie i piosenkarskie, wspierana jest działalność amatorskich zespołów artystycznych. Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowana jest również realizacja inwestycji (w 2016 r. planowane są m. in.  kontynuacja przebudowy Ukraińskiego Domu Ludowego w Przemyślu oraz siedziby Łemkowskiego Zespołu „Kyczera” w Legnicy).  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał także dotacje podmiotowe służące wsparciu działalności statutowej organizacji mniejszości.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przeznaczenie w 2016 r.  na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego 15,6 mln zł. Na realizację wspomnianych zadań wpłynęły 734 wnioski, z których Minister zdecydował się wesprzeć 470. Po dokonaniu oceny przez pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były one rozpatrywane przez komisję składającą się z trzech przedstawicieli Ministerstwa oraz trzech ekspertów zewnętrznych, wyłonionych przez stronę mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Komisja Wspólna przyjęła także harmonogram pracy na rok 2016 i Informację o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2017 r. zadań mających na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.  Zgodnie z tym ostatnim dokumentem wnioski o dotacje celowe na inwestycje planowane na 2017 r. można będzie składać do 29 lutego 2016 r., wnioski o dotacje podmiotowe - do 16 sierpnia 2016 r., a  wnioski o pozostałe dotacje celowe – do 15 września 2016 r. Zasadnicze zmiany, jakie zostały wprowadzone do Informacji  na rok 2017, w stosunku do Informacji na rok 2016, wynikają z planowanego uruchomienia Elektronicznego Systemu Obsługi Mniejszości (ESOM). Skutkiem uruchomienia ESOM będzie prowadzenie całości korespondencji (w tym składanie wniosków o dotacje, wniosków o aneksy, sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdań częściowych i końcowych) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznych, a także obsługa tych dokumentów w systemie ESOM.

W trakcie posiedzenia dyskutowano także nad planami dotyczącymi utworzenia Instytucji kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz powołania Programu na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. W obecności pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych dyskutowano na temat złożonych przez nich sprawozdań. Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sebastian Chwałek i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Zdjęcia dzięki uprzejmości autora - Pana Macieja Chołodowskiego z Tygodnika Białorusinów w Polsce "Niwa".

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa