Priorytety polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Priorytety polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych

 

 • LIV KWRiMNiE - prowadzący posiedzenie za stołem prezydialnym
  LIV KWRiMNiE - prowadzący posiedzenie za stołem prezydialnym
 • LIV KWRiMNiE - uczestnicy posiedzenia
  LIV KWRiMNiE - uczestnicy posiedzenia
 • LIV KWRiMNiE - widok ogólny
  LIV KWRiMNiE - widok ogólny

 

Tak brzmiał najważniejszy temat LIV posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w dniu 17 lutego 2016 r. Wymieniono dziesięć takich priorytetów. 

 1. Terminowe i zgodne z zasadami postępowania ogłaszanymi w oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,  dokonywanie podziału dotacji na zadania służące zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz ochronie języka regionalnego.
 2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowanie systemu teleinformatycznego obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  (ESOM).
 3. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy, Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości oraz wymiany tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych w językach mniejszości lub w języku regionalnym.
 4. Usprawnienie procedury wyboru członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentujących stronę mniejszościową.
 5. Doprowadzenie do wzrost aktywności pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.
 6. Realizacja zapisów Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020.
 7. Realizacja zapisów strategii rozwoju oświaty mniejszości narodowych i etnicznych. 
 8. Racjonalizacja systemu finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości.
 9. Realizacja propozycji wydawniczych zgłoszonych do wykazu podręczników do nowej podstawy programowej i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
 10. Wspieranie etnofilologii mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

W trakcie posiedzenia przedstawiono także informacje na temat planów Rządu dotyczących zmian w edukacji i mediach, w kontekście rozwiązań prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywróciła kontrolę kuratorów oświaty nad działaniami samorządów terytorialnych w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Zmiana ta ułatwi ochronę przed likwidacją małych i co się z tym wiąże kosztochłonnych szkół prowadzących nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Z kolei zniesienie od 1 września 2016 r. godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły może wymagać zmiany zapisów prawnych dotyczących nauczania geografii kraju, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Omawiając plany zmian w mediach, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że jednym z zadań mediów narodowych będzie uwzględnienie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych.

W trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej dyskutowano także na temat  kryteriów przyznawania dotacji mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Pomocny w przepływie informacji dotyczących takich dotacji powinien być Elektroniczny System Obsługi Mniejszości (ESOM), który został uruchomiony w styczniu bieżącego roku.

Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sebastian Chwałek i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa