Współpraca środowisk mniejszości narodowych i etnicznych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Współpraca środowisk mniejszości narodowych i etnicznych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zdominowała obrady LV posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w dniu 15 czerwca w Warszawie.

Omówiono m. in. możliwości i realne warunki uczestnictwa przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w konkursach organizowanych przez MKiDN, a także stan prac nad ustawą o mediach narodowych.

Podczas dyskusji nad II Raportem z realizacji przez Polskę postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych przedstawiciele strony mniejszościowej zwrócili uwagę niedostateczne, w odróżnieniu od administracji centralnej, przygotowanie władz samorządowych do zadań, które stawiają przed nimi zapisy Karty - w szczególności dotyczyć ma to spraw oświatowych, istotnych dla tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, a pozostających domeną samorządów. Omawiano również działania, jakie winny być podjęte przez Polskę, aby uniknąć krytycznych ocen ze strony Komitetu Ekspertów ds. Karty podczas prac nad kolejnym Raportem.

Posiedzenie prowadzili współprzewodniczący: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sebastian Chwałek i reprezentujący stronę mniejszościową Pan Rafał Bartek.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa