2006 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

2006

Opinia nr 1/III Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie regulaminu pracy

 

 

Opinia nr 2/III Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie Informacji o szczegółowych zasadach postępowaniu przy udzielaniu dotacji na realizację w 2007 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

 

 

Opinia nr 3/III Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie propozycji wysokości środków przeznaczonych w budżecie państwa na 2007 roku na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego

 

 

Opinia nr 4/III Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustawy o ratifikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

 

 

Opinia nr 5/III Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu pytań jakie zostają skierowane do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz.U. 17, poz. 141 i 62, poz. 55)

 

 

Stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa