2009 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

2009

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie włączenia w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca nowelizacji ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na temat projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rzadu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej językowej społeczności posługującej się jezykiem regionalnym

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa