2010 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

2010

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznychdotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach


 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników
 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 

 

Stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu "Planu działań dot. nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym".

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej


 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznej
 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół

 

 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu I Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych
 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa