2011 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

2011

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu likwidacji w oddziale białostockim Telewizji Polskiej S.A. programów dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce: Panorama litewska, Rosyjski Głos, My Romowie i Podlaski Orient.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca zmiany zarządzenia w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowanie i rozwój języka regionalnego oraz integrację obywatelską mniejszości romskiej

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.
 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu Informacji o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2012 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Notatka na temat przekazywania zaproszeń na KWRiMNiE wyłącznie drogą elektroniczną - 15 IV 2011

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa