Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 sierpnia 2014 r. - 2014 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 sierpnia 2014 r.

dot. proj. rozporządzenia Min. Nauki i Szkol. Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkol. Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczonych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkol. Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez min. właściwego ds. szkol. wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez min. właściwego ds. szkol. wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczonych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa