Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. - 2016 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa