Harmonogram Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na 2013 r. - ogólne - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Harmonogram Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych na 2013 r.

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2013 r.

 

Numer posiedzenia

Termin, miejsce i godzina rozpoczęcia  posiedzenia

 

Tematyka posiedzenia

 

XXXVII

posiedzenie

 

13-14  marca

Warszawa

godz. 11:00

 1. Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011 r. w zakresie pytań etnicznych i językowych. Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych.
 2. Informacja o założeniach polityki ludnościowej Polski oraz o pracach nad Narodowym Programem Polityki Ludnościowej  i możliwościach uwzględnienia w nim problematyki mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 3. Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków na realizacje zadań mających na celu zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 4. Cyfryzacja Państwa   a mniejszości narodowe i etniczne.
 5. Informacja o sposobie załatwienia zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 lipca 2010 r. o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

 

XXXVIII

posiedzenie

11 czerwca

Lublin

Posiedzenie w ramach konferencji naukowej „Mniejszości w mediach i media mniejszości”.

 

XXXIX

posiedzenie

18 września

Rzeszów

godz. 9:00

 

 1. Udział mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
 3. Etnofilologie Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Języka Regionalnego.
 4. Instytucje Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Języka Regionalnego.

 

 

 

XL

posiedzenie

 

 

 

2 października

Warszawa

godz. 11:00

 

 

 

 1. Informacja na temat badań efektywności nauczania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 2. Finansowanie nauczania języka i w języku mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka i w języku regionalnym.
 3. Funkcjonowanie systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym propozycja utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji Mniejszości Narodowych w Polsce.
 4. Udział mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych - ewaluacja działań podjętych po XXXIII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

 

 

XLI

posiedzenie

 

18   grudnia

Warszawa

godz. 11:00

 

 

 1. Realizacja Kodeksu dobrych praktyk pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.
 2. Informacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o podziale dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 3. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2015 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 4. Harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2014 r.

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa