Posiedzenia 2015 - 2015 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2015

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2015 r.

 

LIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 16 grudnia 2015 r.

 1. Ekspertyza dotycząca oceny sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2014 rok.
 2. Stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie postulatów zmian legislacyjnych ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, zpóźn. zm.).
 3. Program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - projekt z dnia 5 września 2012 r.
 4. Podsumowanie pracy grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości — notatka.

LII uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 22 września 2015 r.

LI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 15 września 2015 r.

 1. Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w 2014 r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych - przekazany przez Prokuraturę Generalną na LI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 2. Materiały przekazane przez Komendę Główną Policji na LI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 3. Zmiany projektowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na LI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 4. V Raport dot. sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (z załącznikami).
 5. Informacja dla Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszosci Narodowych i Etnicznych dotycząca udziału mniejszości narodowych i etnicznych w organach przedstawicielskich.
 6. Zwiększenie obecności języków mniejszościowych i języka regionalnego (kaszubskiego) w szkole, w miejscu zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym - notatka na LI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 7. Kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - prezentacja.
 8. Kryteria oceny wniosków o udzielenie dotacji służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego - prezentacja.
 9. Podsumowanie prac – projekt ESOM 2 - prezentacja.

L posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

 1. Materiały przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na L posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 2. Materiały przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na L posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 3. Materiały przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej na L posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 4. Materiały przekazane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na L posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 5. Materiały przekazane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na L posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

XLIX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 18 marca 2015 r.

 1. Materiały przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na XLIX posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
 2. Wystąpienie dotyczące III Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

XLVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 18 lutego 2015 r.

 1. Prezentacja Pana Lecha Nijakowskiego poświęcona dziesięcioleciu uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 2. Informacja na temat funkcjonowania i działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa