Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2015 r. - ogólne - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2015 r.

Numer posiedzenia

Termin, miejsce i godzina rozpoczęcia  posiedzenia

Tematyka posiedzenia

XLVIII

posiedzenie

18 lutego

Warszawa

godz. 11:00

 • 10 lat działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

XLIX

posiedzenie

18 marca

Warszawa

godz. 11:00

 1. Transparentność przekazywania i wydatkowania środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej, przekazywanych na finasowanie zadań służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu języka regionalnego.
 2. Egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 3. Wspieranie zadań oświatowych służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 4. III Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych
  i etnicznych. 

L

posiedzenie

17 czerwca

Warszawa

godz. 11:00

 1. Wiedza na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych po 1945 r. (programy badawcze, przegląd podręczników, rocznice, upamiętnienia, pomniki).
 2. Prezentacje muzealne poświęcone historii mniejszości narodowych i etnicznych.
 3. Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych w TVP.
 4. Sprawy bieżące:
 • Informacja na temat aktualnego stanu prac nad systemem teleinformatycznym ESOM 2,
 • Sprawozdanie z prac grupy roboczej do spraw  podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

LI

posiedzenie

15 września

Warszawa

godz. 11:00

 1. Promocja kultury, języka i historii mniejszości narodowych i etnicznych.
 2. Udział mniejszości narodowych i etnicznych w organach przedstawicielskich.
 3. Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
 5. Aktualny stan postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, skierowanych przeciwko mniejszościom narodowym i etnicznym.
 6. Kryteria oceny wniosków o udzielenie dotacji służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.

LII

posiedzenie

22 września

Warszawa

godz. 13:30

Uroczyste posiedzenie z okazji 10. rocznicy powołania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

LIII

posiedzenie

16 grudnia

Warszawa

godz. 11:00

 1. Informacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o podziale dotacji na realizację
  w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 2. Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu datacji na realizację w 2017 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodach i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 3. Prezentacja ekspertyzy dotyczącej oceny sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za rok 2014 pod kątem realizacji: zadań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573), Kodeksu dobrych praktyk pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz zasady aktywnej roli pełnionej przez pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.
 4. Instytucje kultury mniejszości narodowych i etnicznych.
 5. Program na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 6. Harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2016 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa