Posiedzenia 2016 - 2016 - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Posiedzenia 2016

Harmonogram pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2016 r.

 

LIV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 17 lutego 2016 r.

  1. Priorytety polityki w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych na najbliższe lata - notatka.
  2. Informacja na temat zmian w edukacji w kontekście rozwiqzań prawnych dotyczqcych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujqcej sięjęzykiem regionatnym.
  3. Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Krzysztofa Czabańskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uwzględnienia potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych orazjęzyka regionalnego w toku prac nad ustawq o mediach narodowych.
  4. Kryteria przyznawania dotacji majqcych na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego — prezentacja.

LV posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 15 czerwca 2016 r.

  1. Bilans Otwarcia - stanowisko strony mniejszościowej.
  2. Bilans Otwarcia - stanowisko strony rządowej.

LVI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 14 września 2016 r.

  1. Informacja na temat audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych w programach publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców koncesjonowanych w latach 2015-2016.

LVII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 5 października 2016 r.

LVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa, 21 grudnia 2016 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa