Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Skład i regulamin - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) - na dzień 21 grudnia 2016 r.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Lp.

 

 

W Komisji jako

Imię

Nazwisko

Reprezentowana instytucja i funkcja w niej

STRONA MNIEJSZOŚCIOWA

 1.  

przedstawiciel mniejszości karaimskiej (1 z 1)

Mariola

Abkowicz

Przewodnicząca Zarządu

Związek Karaimów Polskich

 1.  

przedstawiciel mniejszości niemieckiej (1 z 2) - współprzewodniczący KWRiMNiE

Rafał

Bartek

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

 1.  

przedstawiciel mniejszości romskiej (1 z 2)

Roman

Chojnacki

Prezes

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku

 1.  

przedstawiciel mniejszości łemkowskiej (1 z 2)

Stefan

Dudra

przedstawiciel mniejszości łemkowskiej

 1.  

przedstawiciel społeczności posługującej się językiem kaszubskim (1 z 2)

Tomasz

Fopke

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

 1.  

przedstawiciel mniejszości niemieckiej (1 z 2)

Bernard

Gaida

Przewodniczący

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 1.  

przedstawiciel społeczności posługującej się językiem kaszubskim (1 z 2)

Łukasz

Grzędzicki

Prezes

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

 1.  

przedstawiciel mniejszości żydowskiej (1 z 1)

Artur

Hofman

Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

 1.  

przedstawiciel mniejszości białoruskiej (1 z 2)

Sławomir

Iwaniuk

Wiceprzewodniczący Związku Białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 1.  

przedstawiciel mniejszości tatarskiej (1 z 1)

Artur

Konopacki

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

 1.  

przedstawiciel mniejszości łemkowskiej (1 z 2)

Mirosława

Kopystiańska

przedstawicielka mniejszości łemkowskiej

 1.  

przedstawiciel mniejszości ukraińskiej (1 z 2)

Grzegorz

Kuprianowicz

Prezes

Towarzystwo Ukraińskie

 1.  

przedstawiciel mniejszości ormiańskiej

Edward

Mier-Jędrzejowicz

przedstawiciel mniejszości ormiańskiej

 1.  

przedstawiciel mniejszości słowackiej (1 z 1)

Ludomir

Molitoris

Sekretarz

Towarzystwo Słowaków w Polsce

 1.  

przedstawiciel mniejszości czeskiej (1 z 1)

Mikołaj

Pejga

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

 1.  

przedstawiciel mniejszości rosyjskiej (1 z 1)

Zenon

Sokołow

Prezes Fundacji Rusicz

 1.  

przedstawiciel mniejszości białoruskiej (1 z 2)

Jan

Syczewski

Przewodniczący

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

 1.  

przedstawiciel mniejszości romskiej (1 z 2)

Bogdan

Trojanek

Prezes

Królewska Fundacja Romów

 1.  

przedstawiciel mniejszości ukraińskiej (1 z 2)

Piotr

Tyma

Prezes

Związek Ukraińców w Polsce

 1.  

przedstawiciel mniejszości litewskiej (1 z 2)

Algirdas

Vaicekauskas

Przewodniczący

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

 1.  

przedstawiciel mniejszości litewskiej (1 z 2)

Olgierd

Zimnicki

Wspólnota Litwinów w Polsce

STRONA RZĄDOWA

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

Aleksander

Bobko

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Zenon

Butkiewicz

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych - współprzewodniczący KWRiMNiE

Sebastian

Chwałek

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1.  

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości

Wojciech

Deptuła

Starszy specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. zagranicznych

Krzysztof

Drzewicki

Starszy Radca Ministra w Wydziale Prawa Międzynarodowego Publicznego Departamentu Prawno-Traktatowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 1.  

pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych - sekretarz KWRiMNiE

Teresa

Karczmarek

Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. pracy i ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

Aneta

Kowalska

Naczelnik w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1.  

przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Adam

Lipiński

Sekretarz Stanu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

 1.  

przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Grażyna

Marciniak

Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. wewnętrznych

Andrzej

Marciniak

Radca Ministra w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych

Piotr

Nowak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Grażyna

Płoszajska

Główny Specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 1.  

przedstawiciel ministra właściwego ds. administracji publicznej

Andrzej

Rudlicki

Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. +48 22 315 21 11
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa