Regulamin Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Skład i regulamin - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Regulamin Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

ustalony Zarządzeniem Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zwana dalej "Komisją", wykonuje zadania określone w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), zwanej dalej "ustawą".

2. W ramach Komisji działają stałe i doraźne zespoły problemowe, zwane dalej "zespołami".

3. Stałymi zespołami Komisji są:

  1)  zespół do spraw edukacji;

  2)  zespół do spraw kultury i mediów;

  3)  zespół do spraw romskich.

4. Każdy z zespołów, o których mowa w ust. 3, może uchwalić regulamin swoich prac.

§ 2. W pracach Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć eksperci, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz środowisk naukowych.

§ 3. 1. Pracami Komisji kierują współprzewodniczący. Do ich zadań należy w szczególności:

  1)  akceptacja porządku obrad Komisji, przygotowywanego przez sekretarza Komisji;

  2)  zapraszanie na wniosek członków Komisji lub z własnej inicjatywy na posiedzenia Komisji osób, o których mowa w § 2 regulaminu;

  3)  zwracanie się, na wniosek członków Komisji, o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje do podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy;

  4)  powoływanie na wniosek członków Komisji zespołów doraźnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja przyjmuje w trybie uzgodnienia, zgodnie z § 10 ust. 1 regulaminu.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, realizuje współprzewodniczący będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

§ 4. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w uzasadnionych przypadkach w innym miejscu uzgodnionym przez współprzewodniczących Komisji.

3. Czas trwania posiedzenia Komisji powinien być dostosowany do bieżących potrzeb, z tym że posiedzenie powinno odbywać się w ciągu 1 dnia.

Rozdział 2 

Posiedzenia Komisji i wypracowywanie opinii

§ 5. Zwołanie posiedzenia Komisji przez współprzewodniczącego będącego przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych następuje po uzgodnieniu terminu ze współprzewodniczącym będącym przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym.

§ 6. 1. Posiedzenia Komisji prowadzą wspólnie współprzewodniczący.

2. Członkowie Komisji uczestniczą w jej pracach osobiście.

3. Członek Komisji może wyznaczyć zastępcę, który uczestniczy w pracach Komisji bez prawa głosu, powiadamiając o tym pisemnie (faksem, pocztą elektroniczną) sekretarza Komisji.

4. W uzasadnionych przypadkach, współprzewodniczący może, przed posiedzeniem Komisji, upoważnić jednego z członków Komisji do prowadzenia w jego imieniu posiedzenia Komisji lub w trakcie obrad wyznaczyć taką osobę.

§ 7. 1. Współprzewodniczący Komisji, będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, zawiadamia członków Komisji o terminie, miejscu i porządku obrad.

2. Członkowie Komisji powinni być powiadomieni o dacie posiedzenia listami poleconymi na 14 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że dokładny termin posiedzenia został wyznaczony na posiedzeniu wcześniejszym - wówczas o dacie posiedzenia można powiadomić w terminie nie krótszym niż 10 dni.

3. Ogłoszenie o terminie posiedzenia plenarnego Komisji wraz z proponowanym porządkiem obrad publikowane jest na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie później niż na 5 dni przed planowanym spotkaniem.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek współprzewodniczącego, będącego przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym, lub z inicjatywy współprzewodniczącego, będącego przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, posiedzenie Komisji może zostać zwołane bez zachowania trybu i terminów wskazanych w przepisach wcześniejszych.

§ 8. 1. Członkowie Komisji powinni otrzymywać materiały niezbędne na posiedzenia Komisji w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2.

2. Materiały dostarczane są członkom Komisji drogą pocztową lub elektroniczną przez sekretarza Komisji, bądź przez inne instytucje i urzędy, po uzgodnieniu z sekretarzem Komisji.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może być skrócony, za zgodą współprzewodniczących Komisji.

§ 9. 1. Przed posiedzeniem Komisji oraz na jego początku członkowie Komisji mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany porządku obrad Komisji.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zgłaszane przed posiedzeniem Komisji rozpatruje współprzewodniczący będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zgłaszane podczas posiedzenia Komisji rozpatrują wspólnie współprzewodniczący Komisji, w trybie uzgodnienia.

4. W przypadku posiedzeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy, wnioski rozpatruje współprzewodniczący Komisji, będący przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym, a w przypadku posiedzeń, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy, współprzewodniczący będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

§ 10. 1. Komisja wypracowuje opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1-4 ustawy, w trybie wspólnego uzgadniania stanowisk członków Komisji, zgodnie z § 11 ust. 1 regulaminu.

2. Członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne w stosunku do ustaleń przyjętych w opinii Komisji.

3. Zdanie odrębne, o którym mowa w ust. 2, stanowi część opinii Komisji.

4. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron przyjmuje własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem obrad.

§ 11. 1. Komisja przyjmuje opinie, o których mowa w § 10 ust. 1 regulaminu, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Komisji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz co najmniej połowy ustawowej liczby członków Komisji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

2. Jeżeli przygotowanie projektu opinii Komisji wymaga zebrania uwag jej członków, termin przekazania uwag określa się w wystąpieniu o uwagi, z uwzględnieniem terminu wyrażenia opinii przez Komisję.

3. Opinia dotycząca spraw konkretnej mniejszości lub społeczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, może być przyjęta przez Komisję tylko w obecności przedstawicieli tej mniejszości lub społeczności, będących członkami Komisji.

4. Opinie podpisują osoby prowadzące posiedzenie Komisji.

5. W przypadku posiedzeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy, decyzję o sposobie wypracowywania wspólnego stanowiska podejmuje współprzewodniczący będący przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym po zasięgnięciu opinii członków Komisji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

6. W przypadku posiedzeń, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy, decyzję o sposobie wypracowywania wspólnego stanowiska podejmuje współprzewodniczący będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, po zasięgnięciu opinii członków Komisji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 12. 1. Współprzewodniczący Komisji mogą zdecydować o przyjęciu opinii przez Komisję w trybie obiegowym.

2. Projekt opinii w trybie obiegowym przekazuje się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Członek Komisji może zgłosić swoje uwagi do projektu opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu opinii.

4. Za dzień otrzymania projektu opinii przyjmuje się:

  1)  w przypadku przesyłki poleconej - czwarty dzień od nadania przesyłki;

  2)  w przypadku nadania przesyłki za potwierdzeniem odbioru bądź pocztą elektroniczną - dzień potwierdzający jej odbiór.

5. Projekt opinii skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione, projekt opinii wymaga rozpatrzenia w trybie zwykłym.

6. Opinia, o której mowa w ust. 1, podpisywana jest przez współprzewodniczących Komisji i niezwłocznie przesyłana członkom Komisji.

§ 13. Do posiedzeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy, stosują się odpowiednio przepisy § 2, § 4, § 6 ust. 2 i 3, § 7-8, § 10 ust. 1-3, § 11 ust. 2-4, § 12 oraz § 14 regulaminu.

§ 14. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokół obejmuje krótki opis przebiegu posiedzenia wraz z podjętymi ustaleniami.

3. Protokół z posiedzenia Komisji przygotowuje sekretarz Komisji.

4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują osoby prowadzące obrady.

5. Do protokołu załącza się listę członków Komisji i innych osób biorących udział w posiedzeniu.

6. Protokół doręcza członkom Komisji sekretarz Komisji.

Rozdział 3 

Zespoły Komisji

§ 15. 1. W skład zespołu do spraw edukacji wchodzą:

  1)  członkowie Komisji reprezentujący:

a)  ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

b)  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

c)  ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d)  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

  2)  współprzewodniczący będący przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym;

  3)  pozostali członkowie Komisji zainteresowani tematyką posiedzenia zespołu.

2. W skład zespołu do spraw kultury i mediów wchodzą:

  1)  członkowie Komisji reprezentujący:

a)  ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

b)  ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

c)  ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

  2)  współprzewodniczący będący przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym;

  3)  pozostali członkowie Komisji zainteresowani tematyką posiedzenia zespołu.

3. W skład zespołu do spraw romskich wchodzą:

  1)  członkowie Komisji reprezentujący:

a)  ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,

b)  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

c)  ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d)  ministra właściwego do spraw pracy,

e)  Ministra Sprawiedliwości,

f)  ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

g)  ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

h)  mniejszość romską;

  2)  współprzewodniczący będący przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym;

  3)  pozostali członkowie Komisji zainteresowani tematyką posiedzenia zespołu;

  4)  dwadzieścia osób reprezentujących organizacje mniejszości romskiej, wskazane przez członków Komisji, będących przedstawicielami tej mniejszości.

§ 16. Posiedzenia zespołów, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, odbywają się w miejscach wcześniej ustalonych przez członków zespołów. Posiedzenia zespołów mogą odbywać się również poza miastem stołecznym Warszawą.

§ 17. 1. Posiedzenia zespołów prowadzone są przez współprzewodniczących Komisji, a w przypadku ich nieobecności przez sekretarza Komisji.

2. Do prac zespołów stosują się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3, § 5, § 6 ust. 2 i 3, § 7-10, § 11 ust. 2 i 3 oraz § 14 regulaminu.

§ 18. 1. Opinie zespołów podlegają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Komisji. Zaakceptowaną opinię zespołu uznaje się za opinię Komisji.

2. Komisja akceptuje opinię zespołu w trybie przewidzianym w § 10 i 11 regulaminu.

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe

§ 19. Kwestie organizacyjne nieuregulowane przepisami niniejszego regulaminu rozstrzygają współprzewodniczący w trybie uzgodnienia.

§ 20. Informacje o pracach Komisji publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa