Aktualna sytuacja mniejszości romskiej w Polsce - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Aktualna sytuacja mniejszości romskiej w Polsce

była tematem XVII posiedzenia Zespołu do spraw romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w dniu 21 września 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

  • XVII posiedzenie Zespołu do spraw romskich - sala obrad
    XVII posiedzenie Zespołu do spraw romskich - sala obrad
  • XVII posiedzenie Zespołu do spraw romskich - stół prezydialny
    XVII posiedzenie Zespołu do spraw romskich - stół prezydialny

W pierwszej części posiedzenia uczestnicy zostali zapoznani z informacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji w 2016 r. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował zebranych o zakończeniu konkursu ogłoszonego w Działaniu 2.7, który obejmował projekty służące realizacji kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia społeczności romskiej, a także działaniom na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i ich integrację ze społecznością większościowa. Spośród 33 złożonych aplikacji, po ocenie formalnej, 27 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W przypadku gdyby w wyniku rozstrzygnięcia konkursu całość alokacji w wysokości 20 mln zł nie została zakontraktowana, konkurs zostanie powtórzony jeszcze w tym roku. W 2017 r. w ramach Działania 2.7 PO WER planowane jest ogłoszenia następnego konkursu na wsparcie zatrudnienia wśród społeczności romskiej.

Następnie przedstawiciel romskiej mniejszości etnicznej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Bogdan Trojanek) przedstawił przygotowany przez Królewską Fundację Romów, projekt Programu adaptacji społeczno–zawodowej Romów na lata 2016–2020. Rozwiązania systemowe. W zamyśle autorów Program adaptacji stanowić może alternatywę dla rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 lub też jego istotne uzupełnienie. W ocenie członków Zespołu zaprezentowana koncepcja wymaga od Królewskiej Fundacji Romów przeprowadzenia szerokiej konsultacji we wszystkich środowiskach romskiej mniejszości etnicznej w Polsce.

W kolejnym punkcie programu posiedzenia przedstawiciel Telewizji Polskiej S.A. przedstawił informację na temat udziału mniejszości romskiej w programach telewizji publicznej. Zgodnie ze swoimi powinnościami Telewizja Polska podejmuje na swojej antenie problemy mniejszości narodowych i etnicznych przede wszystkim w programach regionalnych. Podejmowana tematyka przyczynia się do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości, a także integracji obywatelskiej i społecznej Romów i realizowana jest w różnych formach gatunkowych, od publicystyki, reportażu, filmu dokumentalnego i fabularnego, aż do koncertów muzycznych.

Następnie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił stan realizacji w 2016 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014–2020. Informacja, która objęła okres pierwszego półrocza 2016 r. dotyczyła poziomu wykorzystania środków finansowych rezerwy celowej budżetu państwa oraz zaawansowania realizacji zadań w kontekście zaplanowanych na bieżący rok wskaźników realizacji Programu integracji. Zaprezentowany poziom realizacji wydatków w pierwszym półroczu jest zadawalający i nie odbiega od obserwowanych w ostatnich latach tendencji. Sytuacja w zakresie realizacji wskaźników efektywności działań jest analogiczna.

W ostatnim punkcie programu posiedzenia przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania przedstawił najważniejsze zagadnienia raportu Rady Europy Wczesne i przymusowe małżeństwa w społeczności romskiej,
w kontekście promocji równości płci
.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa