Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów szkół gimnazjalnych nt. różnorodności etnicznej i kulturowej - Aktualności - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów szkół gimnazjalnych nt. różnorodności etnicznej i kulturowej

Stowarzyszenie Romów w Polsce zaprasza na nauczycieli/nauczycielki oraz uczniów/uczennice gimnazjów z Małopolski i ze Śląska do uczestnictwa w projekcie „Jekhiben-Równi”

Celem projektu jest  poszerzenie programu edukacyjnego polskich szkół o zagadnienia związane z różnorodnością etniczną i kulturową. Jego integralnym elementem jest  moduł poświęcony społeczności romskiej w Polsce, który  umożliwi uczestnikom/uczestniczkom poznanie  odmiennej kulturowo i mało znanej, choć od wieków sąsiedniej grupy.

WARSZATY DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK - celem warsztatów jest uzupełnienie wiadomości z zakresu wielokulturowości oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi wspierających w procesie kształcenia w zróżnicowanym środowisku szkolnym. Równocześnie zajęcia mają przygotować kadrę pedagogiczną do uczenia o „inności” oraz wielokulturowości, sprzyjając trwałemu kształtowaniu otwartych postaw młodzieży szkolnej.

Po ukończeniu warsztatów osoby uczestniczące zobowiązane są do zorganizowania zajęć (np. w ramach lekcji wychowawczej)  wykorzystując umiejętności, wiedzę i narzędzia nabyte  podczas warsztatów w ramach projektu.

Forma zajęć - warsztaty

Prowadzący - edukatorzy Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

Czas trwania - 2 dni po 6 godz.

Materiały pomocnicze - handouty

Miejsce zajęć - Oświęcim

Kryterium rekrutacji - kolejność zgłoszeń

Certyfikat - każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma poświadczenie ukończenia warsztatów

Wyżywienie - zapewnione przez organizatora

Nocleg - istnieje możliwość zapewnienia zakwaterowania

WARSZATY DLA UCZNIÓW/UCZENNIC - uczestniczący w projekcie nauczyciele/nauczycielki wytypują trzy klasy, które zostaną zaproszone  do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach. Tematem pierwszego dnia zajęć będą zagadnienia zawiązane z wrażliwością kulturową oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. W drugim dniu warsztaty będą kontynuowane w siedzibie Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Forma zajęć - warsztaty

Prowadzący - edukatorzy Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu

Czas trwania - 2 dni po 4 godz.

Materiały pomocnicze - handouty

Miejsce zajęć - 1 dzień - Oświęcim lub siedziba szkoły; 2 dzień - Oświęcim

Kryterium rekrutacji - selekcja dokonana przez nauczycieli uczestniczących w projekcie w porozumieniu z edukatorami

Certyfikat - każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma poświadczenie ukończenia warsztatów

Wyżywienie - zapewnione przez organizatora

Udział w zajęciach jest bezpłatny - aby zgłosić się na warsztat należy skontaktowac się ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce

ul. Berka Joselewicza 5, 32-600 Oświęcim

tel./fax: (033) 842 69 89

e-mail: joanna@romowie.net, malgorzata@romowie.net

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa