Sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych w roku 2001 - Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości Narodowych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości Narodowych

Sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych w roku 2001

Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych został powołany Zarządzeniem nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1997 roku, zastępując oraz przejmując sprawy prowadzone przez Komisję do Spraw Mniejszości Narodowych, powołaną uchwałą nr 142 Rady Ministrów z dnia 7 września 1990 roku.

W 2001 roku odbyło się 6 spotkań Zespołu. W tym okresie nastąpiły również zmiany w jego strukturze i sposobie funkcjonowania:

 • Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 8 marca 2001 r. skład Zespołu został poszerzony o przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej,

 • na podstawie zmiany regulaminu, przyjętej na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2001 r., w ramach Zespołu powołano Podzespół do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych,

 • Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 57 z dnia 2 sierpnia 2001 r. skład Zespołu został poszerzony o Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,

 • na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 97 z dnia 10 października 2001 r. utraciło moc Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 49 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych.

W skład Zespołu wchodzili:

Przewodniczący:

 • Piotr Stachańczyk
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wiceprzewodniczący:

 • Stanisław Żurowski
  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Członkowie:

 • Andrzej Przewoźnik
  Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 • Edward Janiszewski
  Dyrektor Departamentu Kształcenia i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 • Wojciech Tyciński
  Dyrektor Departamentu Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 • Lucyna Nowak
  Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych w Głównym Urzędzie Statystycznym

 • Grażyna Żywiecka
  Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Bezpieczeństwa Państwa w Ministerstwie Finansów

 • Henryka Odachowska
  Główny Specjalista Departamentu Polityki Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

 • Adam Burkiewicz
  Naczelnik Wydziału IV Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Filip Jasiński
  Specjalista w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Sekretarz Zespołu:

 • Dobiesław Rzemieniewski
  Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych
  Departamentu Administracji Publicznej
  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

XIII posiedzenie Zespołu odbyło się w Warszawie w dniu 19 stycznia 2001 r. i poświęcone było problemom ukraińskiej mniejszości narodowej oraz łemkowskiej mniejszości etnicznej. Dyskusja toczyła się wokół kilku działów tematycznych, zaproponowanych przez przedstawicieli mniejszości: kultury, szkolnictwa, dostępu do mediów publicznych, upamiętnień, cmentarzy. W toku dyskusji uznano, iż istnieje potrzeba stworzenia nowego modelu finansowania kultury mniejszości narodowych. W związku z powyższym zaproponowano odbycie spotkania w tej sprawie w terminie późniejszym. Do zorganizowania takiego spotkania zobowiązane zostało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas posiedzenia omawiano trudną sytuację wydawnictw mniejszości narodowych, po wprowadzeniu 22% podatku VAT na usługi poligraficzne dla wydawnictw specjalistycznych. Przewodniczący Zespołu wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. W wyniku prac Rządu i Parlamentu doszło do uchwalenia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 56, poz. 580), która m.in. wprowadza zerową stawkę podatku VAT na czasopisma i periodyki mniejszości narodowych.

Kolejną sprawą omawianą podczas posiedzenia była kwestia zwrotu majątku ukraińskim organizacjom społecznym. W trakcie dyskusji przedstawiciele mniejszości ukraińskiej zgłosili roszczenia do dwóch budynków: „Ruskiej Bursy” w Gorlicach i Ukraińskiego Domu Ludowego w Przemyślu. Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego został zobowiązany do zorganizowania spotkania w sprawie „Ruskiej Bursy” w Gorlicach, a doradca Wojewody Podkarpackiego w sprawie Ukraińskiego Domu Ludowego w Przemyślu. Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych województwa małopolskiego podjął działania w sprawie "Ruskiej Bursy" i we wrześniu 2001 r. skierował pismo do wszystkich organizacji łemkowskich, będących stronami w sprawie przekazania budynku "Ruskiej Bursy", w którym informuje, iż sfinalizowanie tej sprawy wymaga wypracowania jednolitego stanowiska przez wszystkie organizacje łemkowskie.

Natomiast 20 czerwca 2001 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się, z udziałem Wojewody Podkarpackiego, przedstawicieli MKiDN, władz samorządowych oraz Zespołu, spotkanie w sprawie problemów mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej, w trakcie którego dyskutowano m.in. na temat budynku Ukraińskiego Domu Ludowego. Ustalono, iż rozmowy w tej sprawie między Związkiem Ukraińców w Polsce, a właścicielem (Dom Ludowy w 90% jest własnością Gminy Miejskiej Przemyśl, a w pozostałej części Skarbu Państwa) będą kontynuowane.
Podczas posiedzenia Zespołu 19 stycznia 2001 r. dyskutowano także na temat uregulowania statusu prawnego Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. O sprawie tej dyskutowano także w trakcie wspomnianego spotkania 20 czerwca 2001 r. w Rzeszowie. W sprawie Muzeum przeprowadzono szereg rozmów, przeanalizowano też wszystkie dotyczące tej instytucji dokumenty. W efekcie Sekretarz Zespołu przygotował propozycję rozwiązań tej sprawy i przesłał ją w formie listu do Pana Teodora Gocza, właściciela kolekcji.

W trakcie omawiania na posiedzeniu Zespołu problemu dostępu do mediów publicznych, przedstawiciele mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej zgłosili wiele zastrzeżeń pod adresem kierownictwa publicznego radia i telewizji m.in. w związku ze zbyt małą liczbą programów adresowanych do tych mniejszości. Z uwagi na złożoność tematyki oraz fakt, że problematyka ta dotyczy również innych mniejszości postanowiono poświęcić tym zagadnieniom oddzielne posiedzenie Zespołu.
W trakcie posiedzenia przedstawiciele mniejszości narodowych zwrócili uwagę na konieczność otoczenia staranniejszą opieką miejsc pamięci i cmentarzy. W wyniku ustaleń podjętych na posiedzeniu Zespołu przeprowadzono inwentaryzacje cmentarzy i małej architektury sakralnej w województwie lubelskim oraz małopolskim. Ponadto Małopolski Urząd Wojewódzki nadzoruje postępowania mające na celu uregulowanie statusu prawnego cmentarzy łemkowskich. Dzięki tym działaniom udało się przywrócić cmentarzom łemkowskim właściwy status prawny.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa szczegółowo opisali działania podjęte w ostatnim czasie w celu uporządkowania upamiętnień żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej i cmentarzy, na których spoczywają żołnierze UPA.
Prezes Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce zgłosił postulat w sprawie przyznania odszkodowań ukraińskim więźniom Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie. Po spotkaniu na wniosek Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Związek Ukraińców w Polsce przygotował listę 168 żyjących osób - byłych więźniów obozu. W związku z brakiem podstawy prawnej dla wypłat stałych świadczeń Minister Jacek Taylor - Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - wystąpił w dniu 25 lipca 2001 r. do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przyznanie jednorazowego zadośćuczynienia dla żyjących byłych więźniów obozu. Wniosek ten został poparty przez Przewodniczącego Zespołu.

Jednym z budzących największe emocje problemów poruszanych na XIII posiedzeniu Zespołu była kwestia zwrotu "lasów łemkowskich". Podczas spotkania uczestnicy zgodnie uznali potrzebę zorganizowania odrębnych spotkań w tej sprawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Zespołu oraz organizacji łemkowskich. W rezultacie odbyły się następujące spotkania poświęcone „lasom łemkowskim”: 20 lutego 2001 r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, 8 marca 2001 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, 20 czerwca 2001 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie oraz 10 października 2001 r. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Sprawa "lasów łemkowskich" stała się także przedmiotem postępowania administracyjnego. Poszkodowani przedstawiciele społeczności łemkowskiej zwrócili się do Wojewody Małopolskiego z wnioskami o uchylenie, podjętych ich zdaniem z naruszeniem prawa, decyzji z lat 40-tych i 50-tych, dotyczących przejęcia na własność państwa nieruchomości. Wojewoda Małopolski w kilkunastu przypadkach uchylił już te decyzje, przyznając rację Łemkom. Niektóre z postanowień Wojewody zostały podtrzymane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w jednym wypadku utrzymane w mocy na podstawie wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 1 października 2001 r.

W trakcie XIV posiedzenia Zespołu, które odbyło się w dniu 26 lutego 2001 r. w Warszawie, omawiano problemy związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych na rzecz mniejszości narodowych w Polsce. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim finansowania budowy obiektów przeznaczonych na działalność kulturalną: centrów kultury, domów kultury, muzeów etc. Przedstawiciele mniejszości zwrócili także uwagę na problemy, związane z wyposażaniem lokali, sprzętem technicznym i remontami.
W toku dyskusji uznano, iż istnieje konieczność stworzenia stałego mechanizmu pozwalającego finansować inwestycje na rzecz mniejszości narodowych i w związku z tym wskazane byłoby utworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej, przeznaczonej na finansowanie inwestycji służących rozwojowi kultury mniejszości narodowych. O przeznaczeniu zgromadzonych w ramach tej rezerwy środków decydować powinien Międzyresortowy Zespół ds. Mniejszości Narodowych.
Efektem posiedzenia było wystosowanie pisma Przewodniczącego Zespołu do Ministra Finansów w sprawie utworzenie w projekcie budżetu na rok 2002 rezerwy Budowa i wyposażenie inwestycji służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych. Ministerstwo Finansów udzieliło pozytywnej odpowiedzi w niniejszej sprawie, w związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło o zapisanie rezerwy w projekcie ustawy budżetowej na 2002 rok.
Jednak ani w projekcie budżetu państwa na 2002 r., przedstawionym Sejmowi RP w dniu 29 września 2001 r., ani w projekcie zatwierdzonym przez Radę Ministrów 27 listopada 2001 r., wspomniana rezerwa na inwestycje mniejszości narodowych nie figuruje.

Kolejne, XV posiedzenie Zespołu odbyło się w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2001 r. i poświęcone było problemom mniejszości niemieckiej w Polsce.
W trakcie posiedzenia poruszano kwestie dotyczące m.in.: wypracowania modelu finansowania zadań związanych z kulturą mniejszości narodowych, problemów edukacyjnych, dostępu do mediów publicznych.
W trakcie omawiania kwestii związanych z upamiętnieniami niemieckimi w Polsce przedstawiciele mniejszości nie kwestionowali zasadności ekshumacji do mogił zbiorowych poległych żołnierzy z grobów opuszczonych i zaniedbanych, natomiast sprzeciwili się ekshumacjom w przypadkach, gdy żołnierze spoczywają w dobrze utrzymanych grobach na cmentarzach cywilnych. Zgłosili również wątpliwości co do zakazu upamiętnienia żołnierzy Wehrmachtu (zwrócili uwagę, że formacja ta nie została uznana, tak jak SS, za organizację zbrodniczą). W toku dyskusji stwierdzono, iż istnieje potrzeba zorganizowania spotkania poświęconego tematyce upamiętnień z udziałem przedstawicieli Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej poruszyli kwestie związane ze świadczeniami społecznymi, w tym nie zaliczanie byłym żołnierzom Wehrmachtu czasu niewoli do okresu składkowego, przyznanie odszkodowań Niemcom - obywatelom polskim za przymusowy pobyt w obozach pracy po II wojnie światowej oraz możliwość nabycia uprawnień przysługujących inwalidom wojennym i kombatantom II wojny światowej, przez byłych żołnierzy Wehrmachtu - obywateli polskich. Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wyjaśnił, że ustawa o kombatantach nie przewiduje żadnych możliwości prawnych uznania za kombatantów byłych żołnierzy Wehrmachtu, niezależnie od czasu jaki służyli w tym wojsku. Również w przypadku cywilnych ofiar obozów pracy po roku 1945 polskie prawo nie przewiduje możliwości uznania tego okresu przy naliczaniu składek emerytalnych. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, iż podjęto już pewne kroki, w celu uznania okresu spędzonego w obozie pracy przy naliczaniu składek emerytalnych. Ewentualne rozwiązanie dotyczyłoby wszystkich obywateli polskich przebywających w obozach pracy.
W trakcie posiedzenia poruszone zostały problemy związane z posiadaniem przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Polsce podwójnego obywatelstwa. Podczas dyskusji zgodzono się, iż Polska traktuje obywateli RP posiadających także inne niż polskie obywatelstwo bardzo liberalnie. Ustalono, że kwestie sporne dotyczą nie tyle obywatelstwa, ale sytuacji obywateli polskich narodowości niemieckiej, przebywających czasowo na terenie RFN. W związku z powyższym uzgodniono, iż w celu omówienia powyższych kwestii, należy zorganizować spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

XVI posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 22 maja 2001 r. i poświęcone zostało finansowaniu celów związanych z mniejszościami narodowymi w przygotowywanym projekcie budżetu na 2002 r.
Uczestnicy posiedzenia uznali za wskazane zapisanie w rozporządzeniu Ministra Finansów odrębnego rozdziału, określającego wydatki na kulturę mniejszości narodowych.

W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat finansowania oświaty mniejszości narodowych. Stwierdzono, iż istniejąca waga - przewidująca dodatkową 20 % subwencję na ucznia - nie pozwala na utrzymanie małych szkół mniejszości narodowych. W wyniku podjętych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, przewidującego zwiększenie dodatkowej subwencji dla małych szkół prowadzących naukę w języku mniejszości narodowych do 50 %. Subwencja dla szkół większych pozostałaby na dotychczasowym poziomie.
Omówiono również problemy związane z wykorzystaniem środków pomocowych przeznaczonych dla mniejszości narodowych, przyznawanych w ramach funduszy unijnych. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, iż zagadnienienia dotyczące mniejszości narodowych są coraz częściej dostrzegane przez agendy Unii Europejskiej. Do tej pory Polska, w przeciwieństwie do Bułgarii, Rumunii i Węgier, nie korzystała z żadnych programów unijnych przeznaczonych dla mniejszości. Przeszkodą w uruchomieniu programów był brak zainteresowania samych mniejszości, które mają problemy z: przedstawieniem i opisaniem programu, znajomością języka angielskiego, fundacjami, które mogłyby pośredniczyć między przedstawicielami mniejszości narodowych a agendami Unii Europejskiej. Obok programów pomocowych możliwe jest uruchomienie programów szkoleniowych i seminariów związanych z procesem integracyjnym. Przewodniczący Zespołu wystąpił do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z prośbą o uruchomienie takich programów.
Przewodniczący Zespołu zwrócił się także do Ministra Finansów z prośbą, aby w trakcie prac nad ustawą budżetową na rok 2002 uwzględnione zostały propozycje związane z zaspokojeniem potrzeb mniejszości narodowych, zgłaszane przez poszczególnych ministrów, a szczególnie ministrów: Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na kolejnym, XVII posiedzeniu Zespołu, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2001 r. omawiano problemy mniejszości białoruskiej w Polsce. Dyskutowano na tematy: oświaty, kultury, dostępu do środków masowego przekazu oraz sytuacji gospodarczej na terenach zamieszkałych przez osoby należące do białoruskiej mniejszości narodowej.
Dyskutując na temat pomnika upamiętniającego 30 furmanów narodowości białoruskiej, pomordowanych w styczniu 1946 r. przez oddział PAS-NZW kpt. Romualda Rajsa ps. "Bury", zobowiązano Podlaski Urząd Wojewódzki do zorganizowania spotkania poświęconego dalszym losom tego pomnika. Spotkanie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, ROPWiM, Komitetu Budowy Pomnika oraz Zespołu odbyło się 28 sierpnia 2001 r. w Białymstoku.
Natomiast Komitet Budowy Pomnika Prawosławnych Mieszkańców Białostocczyzny Zabitych, Zamordowanych, Zaginionych i Zamęczonych w latach 1939 – 1956 został zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji tak, aby mogła być ona przedmiotem decyzji Rady Miasta Białegostoku oraz opinii ROPWiM.
Podczas posiedzenia w dniu 21 czerwca 2001 r. dyskutowano na temat decyzji Białostockiego Oddziału TVP o zmniejszeniu produkcji programów dla mniejszości. Wobec podania przez TVP nieprzekonujących powodów tej decyzji Przewodniczący Zespołu wystąpił do Prezesa Telewizji Polskiej o przywrócenie poprzedniej ilości czasu antenowego przeznaczonego dla mniejszości narodowych. Dyrekcja Programów Regionalnych TVP SA zobowiązała się uwzględnić uwagi Zespołu przy realizacji jesiennej „ramówki”. Zobowiązanie to zostało zrealizowane. Ustalono, że udziałowi audycji dla mniejszości narodowych w mediach publicznych będzie poświęcone jedno z kolejnych posiedzeń Zespołu, podczas którego zostanie poddane ocenie wywiązanie się przez TVP za złożonych zobowiązań.
Przedstawiciele mniejszości białoruskiej przedstawili również sytuację gospodarczą terenów zamieszkałych przez tę mniejszość, zgadzając się, że Białorusini znajdują się w podobnie złej sytuacji ekonomicznej jak ogół społeczeństwa tego regionu. Obecni na posiedzeniu reprezentanci mniejszości białoruskiej zaproponowali m.in. następujące działania: stworzenie strategii rozwoju powiatu hajnowskiego, powołanie polsko-białoruskiego euroregionu „Puszcza Białowieska” oraz utworzenie większej liczby małych przejść granicznych, co ich zdaniem doprowadziłyby do zaktywizowania życia gospodarczego regionu.

XVIII Posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 27 września 2001 r. w Warszawie i zostało poświęcone problemom litewskiej mniejszości narodowej. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie związane z lokalizacją strażnicy Straży Granicznej w Puńsku, oświatą, kulturą oraz dostępem do mediów publicznych mniejszości litewskiej.
W kwestii lokalizacji strażnicy Wójt Gminy Puńsk zobowiązał się do zaproszenia Komendanta Głównego Straży Granicznej na planowane w październiku 2001 r. posiedzenie Rady Gminy. Uzgodniono, że rozmowy będą kontynuowane, jeśli zajdzie taka konieczność, na przełomie listopada i grudnia 2001 r.

Podczas dyskusji na temat oświaty przedstawiciel MEN poinformował zebranych, iż problem łączenia klas polskich i litewskich w gimnazjum nr 2 w Sejnach został rozwiązany, dzięki przyznaniu na ten cel dodatkowej kwoty z rezerwy budżetowej MEN. Łączenie klas polskich i litewskich w szkołach gminy Sejny wynikało bowiem z braku środków finansowych. W trakcie spotkania zgodzono się, że obecna wysokość subwencji oświatowej jest niewystarczająca w odniesieniu do małych szkół mniejszości litewskiej. W efekcie podjętych działań w dniu 27 grudnia 2001 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu podpisała rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2002, przewidujące zwiększone do 50% dodatkowej subwencji oświatowej w szkołach, w których podstawowym językiem nauczania jest język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, a liczba uczniów w szkole nie przekracza 42.

Przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce zaproponowała rozwiązanie problemów związanych z oświatą mniejszości litewskiej na terenie gminy Sejny, poprzez koncentrację tych szkół na terenie miasta Sejny. Ostatecznie stwierdzono, iż propozycje dotyczące sieci szkolnej powinny zostać zapisane w Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej. Do przygotowania takiego dokumentu Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało zobowiązane w trakcie VII posiedzenia plenarnego Rady ds. Współpracy Rządów Polski i Litwy. Wstępną wersję Strategii Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przygotowały na przełomie października i listopada. Odbyły się dwa spotkania poświęcone Strategii - w dniu 3 grudnia 2001 r. w Warszawie oraz w dniu 18 grudnia 2001 r. w Białymstoku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, władz samorządowych miasta Sejny oraz gmin Sejny i Puńsk, a także Wspólnoty Litwinów w Polsce i Stowarzyszenia Nauczycieli Litwinów w Polsce Ostateczny tekst dokumentu został zaaprobowany podczas spotkania, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2001 r. w Podlaskim Kuratorium Oświaty. Znalazły w nim odzwierciedlenie wszystkie problemy dotyczące oświaty mniejszości litewskiej w Polsce.
Podczas spotkania Zespołu w dniu 27 września 2001 r. przedstawiciele mniejszości litewskiej zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia w języku ojczystym sprawdzianów po zakończeniu szkoły podstawowej i egzaminów po zakończeniu gimnazjum.

Kolejną sprawą omawianą podczas posiedzenia było powołanie metodyka języka litewskiego. Starosta powiatu sejneńskiego poinformował, iż została znaleziona kompetentna osoba na to stanowisko. W konsekwencji w październiku 2001 r. władze samorządowe powiatu sejneńskiego oraz gminy Puńsk powołały osobę, odpowiedzialną za nadzór metodyczny nad nauczaniem języka litewskiego.
Podczas rozmów na temat kultury mniejszości litewskiej po raz kolejny potwierdzono potrzebę utworzenia rezerwy celowej budowa i wyposażenie inwestycji służących podtrzymywaniu tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych. W przypadku mniejszości litewskiej część środków z tej puli należałoby przeznaczyć na dokończenie budowy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku.

Przedstawiciele mniejszości litewskiej uznali za celowe kontynuowanie działań zmierzających do przywrócenia czasu emisji programów dla mniejszości narodowych w Oddziale Regionalnym TVP w Białymstoku, który uległ redukcji na okres wakacji. Przewodniczący Zespołu wystosował pismo w sprawie ograniczenia produkcji programów dla mniejszości narodowych do Prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego. W efekcie od początku października 2001 r. programy produkowane i emitowane przez OTVP Białystok zostały przywrócone w wymiarze czasowym i częstotliwości obowiązującej w ramówce przed wakacjami.

W ramach prac Zespołu w 2001 roku odbyły się następujące posiedzenia grupy roboczej ds. oświaty (od dnia 21 czerwca 2001 r. funkcjonującej jako Podzespół ds. Edukacji Mniejszości Narodowych), poświęcone:

 • 7 lutego i 28 marca 2001 r. w Warszawie zadaniom edukacyjnym w ramach Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003,

 • 25 maja 2001 r. w Sejnach oświacie mniejszości litewskiej,

 • 12 czerwca 2001 r. w Warszawie nauczaniu języka i w języku mniejszości narodowej,

 • 4 października 2001 r. w Warszawie problemom oświaty mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce,

 • 3 grudnia 2001 r. w Warszawie i 18 grudnia 2001 r. w Białymstoku Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa